Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13300
Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutos
Tekijä: Karppinen, Hanna
Otsikko: Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutos
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: yritykset; companies; Suomi; Finland; ympäristönsuojelu; environmental protection; viestintä; communication; vastuu; responsibility; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 83
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13300.pdf pdf  koko: 983 KB (1006146)
Avainsanat: Vastuullisuusdiskurssi; ideologia; valta; luonnollistaminen; legitimaatio; yhteiskuntavastuu; vastuullisuusraportointi; kriittinen diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisten suurten yritysten vastuullisuusdiskurssi on muuttunut aikavälillä 1994-2011. Vastuullisuusdiskurssista pyritään löytämään päämuutokset aiemman vastuuraportoinnin ja nykyisen vastuuraportoinnin väliltä. Tutkimuksessa perehdytään esimerkiksi vastuullisuuden käsitteen, raportoinnin diskurssin tyylin, viestinnällisten päämäärien ja luonnollistettavien ideologioiden muutokseen. Tarkoituksena on myös hahmottaa, miten vastuullisuuden ymmärtäminen yhteiskunnassa on muuttunut tarkasteltavalla aikavälillä yritysten oman vastuullisuusraportoinnin perusteella.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu neljän suuren suomalaisen yrityksen - Finnair, Outokumpu, Kemira ja Fortum - vuosikertomusten vastuullisuutta käsittelevistä osioista ja yhteiskuntavastuuraporteista. Tarkasteltavat yritykset ovat vuodesta 1994 lähtien tiedottaneet säännöllisesti vastuullisuudestaan, joten vastuuviestinnän tekstejä on tutkittu aikavälillä 1994 -2011. Aineiston tutkimusmenetelmänä toimii kriittinen diskurssianalyysi, jonka avulla pyritään selvittämään raportoinnissa vallinneita päämääriä, ideologioita, legitimaatiostrategioita ja tekstillisiä keinoja esittää yritysten vastuullisuus tietyssä valossa.

Tulokset

Tutkimuksen perusteella paljastui, että suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssi, ja koko vastuullisuuden hahmottuminen yhteiskunnassa, ovat muuttuneet selkeästi tutkitun ajanjakson aikana. Päämuutoksia diskurssissa löytyi neljä. Ensinnäkin on tapahtunut muutos tiiviistä, puhtaasti lukijan informointiin keskittyvästä ja menneisyyteen katsovasta diskurssista kohti pedagogisempaa, tulevaisuusorientoitunutta ja vastuuta pohdiskelevaa diskurssia. Toiseksi, koko vastuullisuuden määritelmä on muuttunut ympäristönsuojelusta kohti laajaa yrityskansalaisuutta, johon voidaan nostaa hyvinkin moninaisia asioita kuulumaan vastuun piiriin. Kolmanneksi, yritysten käsitys win-win-argumentin mahdollisesta toimivuudesta - eli vastuullisuuden ja voiton maksimoinnin yhdistämisestä - on muuttunut. Neljänneksi, yritys on muuttunut diskurssissa passiivisesta lakien noudattajasta aktiiviseksi odotusten ylittäjäksi ja edelläkävijäksi. Yhteiskuntavastuuraportoinnilla on nykyään siis myös paljon muita funktioita kuin pelkkä tiedottaminen kuluneen tilikauden toiminnasta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.