Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13301
"What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenä
Tekijä: Luukkonen, Heikki
Otsikko: "What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: sosiaalinen media; social media; yritykset; companies; blogit; blogs; vastuu; responsibility; sidosryhmät; interest groups; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility
Sivumäärä: 86
Avainsanat: yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; social media; sosiaalinen media; stakeholders; osakkaat
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa yhteiskuntavastuuaiheisten blogien hyödyntämistä yhteiskuntavastuuviestinnässä. Tutkielman ensimmäinen tehtävä on selvittää mihin yhteiskuntavastuun ja sen viestinnän haasteisiin yhteiskuntavastuuaiheiset yritysblogit voivat tarjota ratkaisuja. Tämän lisäksi analysoin tarkemmin blogeissa tapahtuvan vuorovaikutuksen osapuolia tutkimalla ketkä sidosryhmät osallistuvat blogikeskusteluun.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 124 kappaletta kolmen yhdysvaltalaisen suuryrityksen blogikirjoituksia kommentteineen vuosilta 2008-2012, sekä yritysten vastuuraporteista kerättyjä tietoja näiden tärkeimmistä sidosryhmistä. Aineiston analyysissa hyödynnetään sisällönanalyysia, jonka avulla blogien kommentteja kirjoittaneita henkilöitä luokitellaan yrityksen eri sidosryhmien edustajiksi.

Tulokset

Blogit vaikuttavat mahdollistavan läpinäkyvämpää ja interaktiivisempaa viestintää kuin yhteiskuntavastuuviestinnässä perinteisesti käytetyt kanavat. Käytännössä yhteiskuntavastuublogeja on kuitenkin vähän, eivätkä olemassa olevatkaan blogit ole tavattoman suosittuja. Blogikeskusteluun osallistui silti useita eri sidosryhmiä; valtaosin kuluttajia, yritysten asiakkaita; yritysten työntekijöitä, sekä jonkin verran asiantuntijoita sekä muita bloggaajia. Havaitut sidosryhmäjakaumat eivät vastaa täysin yritysten tärkeimpinä pitämiä sidosryhmiä. Kommentoijien tunnistaminen on menetelmänä haasteellista, ja suurta osaa kommenteista ei voitu yksilöidä minkään sidosryhmän nimiin. Lisäksi blogikirjoitukset keräävät kommentteja vain satunnaisesti, ja kommentoijien vaihtuvuus on suurta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.