Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13310
Pätevä johtaja paperilla - Diskursseja pätevyyden sukupuolittuneisuudesta mediassa
Tekijä: Turunen, Riikka
Otsikko: Pätevä johtaja paperilla - Diskursseja pätevyyden sukupuolittuneisuudesta mediassa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtajat; managers; johtaminen; management; osaaminen; competence; sukupuoli; gender; diskurssianalyysi; discourse analysis; media; media; miehet; men; naiset; women
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13310.pdf pdf  koko: 953 KB (975626)
Avainsanat: johtaminen; leadership; sukupuoli; gender; pätevyys; competence; naiset; women; diskurssianalyysi; discourse analysis; verkkokommentointi; web comments; media; media
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tausta ja tavoite:

Tutkimuksen aihepiiri käsittelee johtajuuden ja pätevyyden sukupuolittuneita merkityksiä ja sitä, miten erilaisissa mediateksteissä näitä merkityksiä tuotetaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille, millaisia merkityksiä pätevyydestä rakennetaan ja miten nämä merkitykset toistuvat ja muuntuvat kolmessa erityyppisessä, mutta toisiinsa linkittyneessä mediatekstissä. Tutkimusraportin aluksi luon katsauksen johtajuuden, pätevyyden ja sukupuolen väliseen tutkimukseen. Lisäksi esittelen median roolia johtajuuden sukupuolittuneiden ja pätevyyteen assosioitujen merkitysten rakentumisessa.

Tutkimuksen toteutustapa

Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaan diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan. Tämän metodisen lähestymistavan avulla tarkastelen kielen käyttöä sosiaalisena toimintana, jonka keskiössä on se tapa, miten merkityksiä pätevyydestä tekstissä tuotetaan ja miten toimijat tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään. Tutkimusaineistoni koostuu mediatekstien ”palapelistä”, joka on syntynyt Keskuskauppakamarin syksyn 2011 selvityksen, selvityksen pohjalta kirjoitetun Taloussanomien uutisen (7.1.2012) ja uutisen pohjalta syntyneiden verkkokommenttien (7.- 11.1.2012) muodostamana.

Tutkimuksen tulokset

Analyysini tuloksena olen ensin määritellyt ne diskurssit, jotka kytkeytyvät aineistossani sukupuoleen ja pätevyyteen. Lisäksi olen hahmottanut sitä, miten pätevyyttä kussakin diskurssissa rakennetaan ja millaisia merkityksiä pätevyydelle diskursseissa annetaan. Tarkastelen myös kunkin diskurssin funktionaalisuutta eli sitä, millaisia seurauksia diskursseissa toistuvat pätevyyden merkitykset tuottavat. Hahmottamani diskurssit olen nimennyt pätevä miestoimitusjohtaja -, lisäarvonainen -, nainen tukitoimijana – ja ansioitunut ammattilainen – diskursseiksi. Analyysissa selvennän, kuinka paikallistamani diskurssit ilmenevät, uusiutuvat, rakentuvat ja muuntuvat eri mediateksteissä ylläpitäen samalla johtajan pätevyyden merkityksellistymistä sukupuolittuneena ominaisuutena. Hahmotan, kuinka pätevyyden merkityksellistyminen mediateksteissä mukailee pääosin maskuliinista mallia lukiten pätevyyden miehiseksi ominaisuudeksi.

Avainsanat

Johtaminen, sukupuoli, pätevyys, naiset, diskurssianalyysi, verkkokommentit, media
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.