Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13351
Kenestä tilintarkastaja? - Kyselytutkimus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden halukkuudesta työskennellä tilintarkastusalalla
Tekijä: Grönroos, Janne
Otsikko: Kenestä tilintarkastaja? - Kyselytutkimus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden halukkuudesta työskennellä tilintarkastusalalla
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; työ; work; ammatit; professions; asenteet; attitudes; opiskelijat; students; kauppakorkeakoulut; schools of economics; Aalto-yliopisto; Aalto University
Sivumäärä: 124
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13351.pdf pdf  koko: 2 MB (1747553)
Avainsanat: Tilintarkastus, tilintarkastaja, pavunlaskijan stereotypia, persoonallisuudenpiirteet, työarvot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, kyselytutkimus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kauppatieteiden opiskelijoiden halukkuuteen työskennellä tilintarkastusalalla. Tutkimusta motivoi ajankohtainen keskustelu tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta ja huoli hyväksyttyjen tilintarkastajien riittävyydestä sekä alan houkuttelevuudesta. Tutkittavat tekijät on rajattu aikaisemman tutkimuksen perusteella persoonallisuudenpiirteisiin, ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin ja työarvoihin. Lisäksi on tutkittu alaan liittyviä mielikuvia ja niiden yhteyttä alan houkuttelevuuteen uravaihtoehtona. Hyväksytyksi tilintarkastajaksi on mahdollista päästä vain suorittamalla laajat opinnot laskentatoimesta. Tästä syystä tutkimuskysymystä lähestytään kahdesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi pyritään selvittämään mainittujen tekijöiden yhteys laskentatoimeen pääainevalintana. Toiseksi pyritään selvittämään tekijöiden yhteys laskentatoimen pääaineopiskelijan halukkuuteen työskennellä tilintarkastusalalla.

Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Tutkimus on toteutettu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnattuna kyselytutkimuksena. Kysely suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin internet-kysely 14.2.2013-10.3.2013 välisenä ajanjaksona. Internet-kyselyyn vastasi 407 opiskelijaa ja vastausprosentiksi muodostui 32 %. Toisessa vaiheessa kysely suoritettiin kolmella laskentatoimen luennolla, joista saatiin 146 vastausta. Aineisto koostui siten yhteensä 553 opiskelijan vastauksesta, joista 150 saatiin laskentatoimen opiskelijoilta ja 403 muiden pääaineiden opiskelijoilta. Aineistosta tunnistettiin faktorianalyysia käyttäen 19 latenttia muuttujaa, jotka kuvaavat tutkittavia tekijöitä. Näitä muuttujia vertailtiin jakaumien sijaintiin liittyvillä testeillä kuten t-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Muuttujien yhteisvaihtelua tutkittiin korrelaatio- ja regressioanalyysilla.

Tutkimuksen tulokset Analyysin perusteella laskentatoimen opiskelijat ja muiden pääaineiden opiskelijat eroavat useiden ominaisuuksien osalta toisistaan. Laskentatoimen opiskelijat ovat esimerkiksi persoonallisuudeltaan vähemmän avoimia kuin muiden pääaineiden opiskelijat ja enemmän kiinnostuneita systemaattisista työtehtävistä. Samat erot korostuvat niiden laskentatoimen opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat erityisen kiinnostuneita tilintarkastusalasta verrattuna laskentatoimen opiskelijoihin, jotka eivät ole. Kuitenkin vain alaan liittyvillä mielikuvilla on selkeä yhteys opiskelijoiden halukkuuteen työskennellä tilintarkastusalalla tai valita pääaineekseen laskentatoimi. Opiskelijoiden asennoituminen laskentatoimea ja tilintarkastusalaa kohtaan on ainoa merkittävästi ammatinvalintaa selittävä tekijä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.