Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13379
Yritysoston jälkeinen integraatio: PK-Yritysten yhdistäminen teollisuuskonserniksi
Tekijä: Ikonen, Harri
Otsikko: Yritysoston jälkeinen integraatio: PK-Yritysten yhdistäminen teollisuuskonserniksi
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; yrityskaupat; corporate acquisitions; integraatio; integration; pk-yritykset; smes; yritysjärjestelyt; company restructuring; teollisuus; industry
Sivumäärä: 80
Avainsanat: yritysjärjestelyt; integraatio; teollisuus; integraatiostrategia; teemahaastattelu
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tämä tutkielma keskittyy tutkimaan teollisuusyritys AB:n yritysjärjestelyä, jossa 14 aiemmin erillistä pientä ja keskisuurta yritystä pyritään yhdistämään yhdeksi isommaksi konserniksi. Tutkielma pyrkii selvittämään AB:n integraation vaikutuksia yritysten henkilöiden kokemuksiin.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin kahdella eri teemahaastattelulla. Ensimmäisessä taustavaiheessa yksikön ylintä johtoa haastateltiin integraation tavoitteista ja yrityksen historiasta. Toisessa vaiheessa kerättiin eri yksiköiden johtajien haastatteluista koostuva aineisto. Tutkielma analysoitiin teemoittelemalla se aiemmasta tutkimuksesta nousseiden tärkeiden teemojen mukaan. Teemoittelu noudattelee pääosin Teerikankaan (2008) viitekehystä integraatioon vaikuttavista tekijöistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkielma vahvistaa nykyistä käsitystä integraatioon vaikuttavista tekijöistä. Integraatiostrategialla on merkittävä vaikutus integraation haasteellisuuteen, mikä näkyi selvästi tämän strategian vaihtuessa. Vision merkitys korostui ja selkeyden lisäksi konkreettisuus näytti olevan tärkeä elementti siinä. Nopea muutosten läpivienti helpotti integraation toteutusta, mikä saattaa osin selittyä yksiköiden pienellä koolla. Viestintä oli osa-alue, jossa tutkittavassa integraatiossa löytyi eniten parannettavaa, mikä on linjassa usean aiemman tutkimuksen kanssa. Usean yrityksen samanaikainen yritysjärjestely näytti kärjistävän eroja hyvien ja heikompien yksiköiden välillä. Toisaalta uuden yrityskulttuurin rakentaminen näytti olevan helpompaa, kun hallitsevaa kulttuuria ei ollut.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.