Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | International Business Communication | 2013
Tutkielman numero: 13412
Internal communications through new media - A narrative study of a company's first steps
Tekijä: Sipponen-Damonte, Mirjami
Otsikko: Internal communications through new media - A narrative study of a company's first steps
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: International Business Communication
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; kansainvälinen; international; media; media; uusi media; new media; sosiaalinen media; social media; verkostot; networks
Sivumäärä: 94
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13412.pdf pdf  koko: 2 MB (1206612)
Avainsanat: uudet mediat; new media; sosiaalinen media; social media; sosiaaliset verkostot; social networks; ESN; sisäinen viestintä; internal communications; muutosviestintä; change communication; Web 2.0; mass self communication; personal vs. professional closeness
Tiivistelmä:
Uudet mediat sisäisessä viestinnässä - Narratiivinen tutkimus erään yrityksen ensimmäisistä askelista

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää mitä mahdollisuuksia uudet mediat tuovat yritysten sisäiseen viestintään, sekä sitä miten nämä mahdollisuudet saadaan käyttöön. Päähuomio ei ollut uusien medioiden teknologisissa näkökulmissa, vaan sen ymmärtämisessä millaisen viestinnän ja diskurssin uudet mediat mahdollistavat organisaation sisällä ja mitä niiden menestyksekäs käyttö vaatii. Lisäksi tutkimus pyrki tunnistamaan erilaisia uusien medioiden käyttäjätyyppejä. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja se tutki uusien medioiden ilmiötä 'Bedaksi' kutsutun case-yrityksen sisäisen verkoston kautta. Beda on kansainvälisesti toimiva teknologia-alan yritys. BedaNet on yrityksen kaikille esimiehille suunnattu sisäinen verkosto.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys

Tutkimuksen teoreettinen viitekehyksen lähtökohtana oli aiempi kirjallisuus sisäisestä viestinnästä, muutoksen viestinnästä ja mediatutkimuksesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin seitsemän teemahaastattelun, sekä case-yrityksen esimiehille suunnatun kyselyn avulla. Aineisto analysointiin narratiivisia menetelmiä käyttäen.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset on esitetty neljän narratiivin muodossa, jotka kuvaavat BedaNetin käyttöönottoa case-yrityksessä johdon ja kolmen käyttäjätyypin näkemysten kautta. Tutkimus tunnisti kolme käyttäjätyyppiä: Aktiivisen osallistujan, Hiljaisen seuraajan ja Poissaolevan tekijän. Tutkimus osoitti useita mahdollisuuksia joita uudet mediat tuovat sisäiseen viestintään. Tutkimus myös tunnisti kriittisiä tekijöitä, jotka helpottavat tai vastaavasti hankaloittavat uusien medioiden tuloksekasta käyttöä.

Loppuyhteenvetona tämä tutkimus esittää, että uudet mediat tuovat useita hyötyjä yrityksen sisäiseen viestintään, jotka vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Kuitenkin, uusien medioiden menestyksekäs toimeenpano yrityksessä edellyttää suunnitelmallisuutta ja tietoisuutta kriittisistä tekijöistä. Tämä tutkimus tunnisti kriittisinä tekijöinä tarpeen uudenlaisille kommunikaatiotaidoille uusissa medioissa kommunikoimiseksi, sekä sisäisiin uusiin medioihin liittyvän jännitteen ammatillisen ja henkilökohtaisen läheisyyden välillä.

Avainsanat: uudet mediat, sosiaalinen media, sosiaaliset verkostot, ESN, sisäinen viestintä, muutosviestintä, Web 2.0
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.