Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13441
Moraalinen vastuunjako julkisessa yritysvastuukeskustelussa - Etnometodologinen kategoria-analyysi yritysten vastuun poliittisista implikaatioista
Tekijä: Penttilä, Visa
Otsikko: Moraalinen vastuunjako julkisessa yritysvastuukeskustelussa - Etnometodologinen kategoria-analyysi yritysten vastuun poliittisista implikaatioista
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritykset; companies; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; instituutiot; institutions; politiikka; politics; etiikka; ethics; moraali; morals; keskustelu; discussion
Sivumäärä: 61
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13441.pdf pdf  koko: 429 KB (438971)
Avainsanat: yritysvastuu; poliittinen yritysvastuu; moraalinen työnjako; kategoria-analyysi
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaista yhteiskunnallista moraalista vastuunjakoa julkisessa yritysvastuukeskustelussa tuotetaan. Yritysvastuu voidaan kehystää poliittisilla järjestelmillä, joiden kautta yritysvastuukeskustelussa voidaan välttää poliittiset yksinkertaistukset (Mäkinen ja Kourula 2012). Moraalinen vastuujako viittaa tapaan, jolla erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille on jaettu poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista vastuuta erilaisissa poliittisissa järjestelmissä (sama). Lisäksi diskursiivisen näkökulman ottaminen yritysten vastuuseen mahdollistaa sen tarkastelun jatkuvasti muutoksessa olevana ilmiönä, jonka sisällöstä käydään jatkuvasti neuvottelua julkisessa debatissa (Hirsto ja Moisander 2010).

Suomessa käyty julkinen keskustelu yksityisten terveydenhoitoyritysten verotuksesta on hyvä esimerkki tällaisesta vuorovaikutuksesta, jota tutkimalla voidaan päästä käsiksi yritysvastuun poliittisiin implikaatiohin. Tutkimusaineistonani käytän paitsi päivälehdissä julkaistuja uutisia, mielipidekirjoituksia ja uutisanalyyseja myös yhtiöiden julkaisemia tiedotteita. Analysoin aineistoa etnometodologisella kategoria-analyysilla. Sen avulla on mahdollista eritellä vuorovaikutuskäytäntöjä, joilla tuotetaan ja neuvotellaan sosiaalista ja moraalista järjestystä (Housley ja Fitzgerald 2009).

Tunnistin tutkimuksessani toisaalta hyvinvointikapitalismiin viittaavia moraalisia työnjakoja ja toisaalta libertaristisia tai uusliberaaleja näkemyksiä tuottavaa kategoriatyötä. Edellinen ilmenee moraalisen työn osoittamisessa julkisia palveluja tukeville yhtiöille, eduskunnalle ja poliittisille päättäjille sekä medialle. Jälkimmäisiä poliittisia käsityksiä taas tuottavat erityisesti asiakkaiden, omistajien ja kilpailuedun hyödyntäminen vastuukeskustelussa. Huomionarvoista tutkimani tapauksen kannalta on myös se, että poliittisia taustaoletuksia ei juurikaan eritellä eksplisiittisesti julkisessa keskustelussa. Etnometodologisesti käsitettynä yritysvastuu on erottamattomasti poliittinen ja moraalinen ilmiö, ja erilaisten moraalis-poliittisten resurssien osoittaminen julkiselle debatille lisää paitsi ymmärrystämme ilmiöstä myös auttaa argumentoimaan monipuolisempia näkökulmia siihen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.