Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13453
Uudistuvan vuokrasopimuksia koskevan tilinpäätösstandardin vaikutukset case-yrityksen vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittelyyn ja avaintunnuslukuihin vuokralle ottajan näkökulmasta
Tekijä: Huhkamo, Marianna
Otsikko: Uudistuvan vuokrasopimuksia koskevan tilinpäätösstandardin vaikutukset case-yrityksen vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittelyyn ja avaintunnuslukuihin vuokralle ottajan näkökulmasta
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; standardit; standards; sopimukset; contracts; vuokra; rent
Sivumäärä: 90
Avainsanat: laskentatoimi; accounting; IAS 17; vuokrasopimukset; tilinpäätös; balances of books
Tiivistelmä:
Nykyinen vuokrasopimuksiin liittyvä tilinpäätösstandardi jakaa vuokrasopimukset kahteen ryhmään: rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Se, kumpaan luokkaan vuokrasopimus kuuluu vaikuttaa sopimuksen käsittelyyn kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien asettajilla on ollut yhteinen projekti vuodesta 2006, jonka tavoitteena on kehittää uusi lähestymistapa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn. Päivitetty standardiluonnos julkaistiin toukokuussa 2013.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten vuokrasopimuksiin liittyvän tilinpäätösstandardin muuttuminen vaikuttaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn sekä avaintunnuslukuihin ja keskeisiin tilinpäätöksen suureisiin vuokralle ottajan näkökulmasta.

Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään laajasti läpi sekä nykyinen IAS 17 -standardi että standardiluonnoksen ehdotukset uudesta käsittelytavasta. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu case-tutkimuksena. Case-yrityksenä on kansainvälinen teollisuuden alalla toimiva pörssiyhtiö, josta tutkimukseen mukaan otettiin kaksi suomalaista tytäryhtiötä. Tytäryhtiöt on tutkimuksessa käsitelty yhtenä yhtiönä. Tavoitteena oli tutkia vuokrasopimuksiin liittyvän tilinpäätösstandarin muutoksen vaikutuksia case-yrityksen tunnuslukuihin ja keskeisiin tilinpäätöksen suureisiin simuloimalla vuoden 2012 yhdistetty tilinpäätös vastaamaan vuokrasopimusten käsittelyä standardiehdotuksen mukaan.

Tutkimuksen tulosten voidaan todeta olevan yhdenmukaisia aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. Nykyisen IAS 17 -standardin mukaan muina vuokrasopimuksina käsiteltävien vuokrasopimusten aktivointi kasvattaa yrityksen taseen loppusummaa, kun vuokralle ottaja arvostaa ja kirjaa varat ja vastuut. Ehdotetulla kirjaustavan muutoksella huomattiin olevan vaikutuksia erityisesti sijoitetun pääoman tuottoon, oman pääoman tuottoon sekä omavaraisuusasteeseen. Muutoksia havaittiin olevan myös nettovelkaantuneisuusasteessa sekä current ratiossa. Vaikutukset case-yrityksen liikevoittoprosenttiin jäivät sen sijaan merkityksettömiksi.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.