Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13460
Tilinpäätösinformaation sisällön vaikutus markkinoihin - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymät vuosille 2008-2012
Tekijä: Ovaska, Kati
Otsikko: Tilinpäätösinformaation sisällön vaikutus markkinoihin - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymät vuosille 2008-2012
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; talousnäkymät; economic outlook; tilinpäätös; balances of books; tieto; knowledge; markkinat; markets
Sivumäärä: 84
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13460.pdf pdf  koko: 4 MB (3643534)
Avainsanat: tulevaisuudennäkymät; informaation asymmetria; vapaaehtoinen tiedottaminen; argumentaatio; sisällönanalyysi; tapahtumatutkimus
Tiivistelmä:
Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko tulevaisuudennäkymien sisällöllä informaatioarvoa arvopaperimarkkinoilla. Tutkielman osana tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on pureutua tilinpäätöstiedotteissa ilmaistuihin tulevaisuudennäkymien sisältöön: mitä ennustetaan, millä perusteella ja kuinka vahva näkemys on. Lisäksi tarkoituksena on selvittää onko tuolla sisällöllä vaikutusta osaketuottoon niin, että se poikkeaa markkinoiden tuotosta.

Tutkimusaineisto koostuu 96:sta NASDAQ OMX Helsinkiin listatun yrityksen tulevaisuudennäkymistä vuosille 2008-2012. Näin ollen yritysten tulevaisuudennäkymiä heijasteleva kvalitatiivinen aineisto kerättiin manuaalisesti kunkin yhtiön tilinpäätöstiedotteista vuosina 2007-2011. Numeerinen data hankittiin Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta.

Tulevaisuudennäkymien sisällön kategorisointi on tehty hyödyntäen Stephen E. Toulminin (2003) argumentaatiomallia. Markkinoiden epänormaalin tuoton laskemiseksi on käytetty soveltaen muun muassa Brownin & Warnerin (1985) tunnetuksi tekemää tapahtumatutkimusta (Event Study). Informaation asymmetriaan ja markkinoiden tehokkuuteen perustuvan teoreettisen viitekehyksen sekä aikaisemman tutkimuksen perusteella muodostettujen hypoteesien toteutumista on tarkasteltu lineaarisen regressioanalyysin avulla.

Aineistoa analysoitaessa havaittiin, että yritykset antoivat positiivisia ennusteita selkeästi enemmän kuin negatiivisia. Huomattavaa on, että ennustetta liikevaihdolle tai kannattavuudelle ei pystytty tunnistamaan noin kolmannekselle yrityksistä. Vuodelle 2009 annetut ennusteet ovat poikkeus monessa suhteessa, mitä voidaan selittää maailman talouden tilanteella. Kaiken kaikkiaan ennusteita perusteltiin keskimäärin aavistus enemmän ulkoisilla kuin sisäisillä syillä ja niiden voidaan nähdä olevan yhteydessä etenkin liikevaihdon ennusteiden kanssa. Tätä näkemystä tukee myös toimialojen välinen vertailu. Regressioanalyysin tilastollisten merkitsevyyksien perusteella liikevaihdon ennusteet vaikuttivat olevan vahvemmin argumentoituja kuin kannattavuuden. Tulosten mukaan sekä positiivisilla että negatiivisilla ennusteilla on odotetunlainen vaikutus osaketuottoon. Yllättävää on kuitenkin se, että negatiivista ennustetta perusteltaessa ulkoisilla syillä tai sen argumentaation ollessa vahvaa tai keskivahvaa, osaketuotto kääntyy positiiviseksi. Kannattavuuden osalta tulokset indikoivat samaa negatiivisten ja ulkoisten syiden vaikutusta, mutta muuten tilastollisesti merkitseviä tuloksia ei saatu. Regression tuloksia tulee arvioida kriittisesti, sillä mallin selitysasteet merkitsevyyksineen ovat heikkoja.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.