Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13461
Kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteys pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Tekijä: Piironen, Lumikki
Otsikko: Kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteys pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; yritykset; companies; kansantalous; national economy; kasvu; growth; johtajat; managers; irtisanominen; giving notice; rekrytointi; recruiting; corporate governance; corporate governance; Suomi; Finland
Sivumäärä: 82
Avainsanat: corporate governance; pakotettu toimitusjohtajavaihdos; toimitusjohtajan valta-asema; kannattavuus; kasvu; logistinen regressioanalyysi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää organisaation kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteyttä pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimusotos koostuu 74 Suomessa julkisesti noteeratusta yhtiöstä. Tarkasteluajanjaksoksi on valittu 2003-2011. Tiedot toimitusjohtajavaihdoksista sekä valituista toimitusjohtajan valta-aseman mittareista (hallituksen koko, hallituksen riippumattomuus, toimitusjohtajan merkittävä osakeomistus, toimitusjohtajan hallitusjäsenyys, sekä toimitusjohtajan toimikauden pituus) on kerätty yritysten tilinpäätöksistä ja vuosikertomuksista. Muut toimitusjohtajavaihdoksia selittävät muuttujat on haettu Thomson One Banker Worldscope - tietokannasta.

AINEISTON KÄSITTELY:

Tutkimus on laadultaan kvantitatiivinen, joten tutkimustulokset on saatu tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimusmenetelmäksi on valittu logistinen regressioanalyysi selitettävän muuttujan dikotomisuuteen perustuen. Tutkimuksessa on lisäksi analysoitu muuttujia kuvailevia tunnuslukuja sekä muuttujaparien välisiä korrelaatiokertoimia.

TULOKSET:

Tutkimustulokset osoittavat, että pakotettuja toimitusjohtajavaihdoksia voidaan selittää toimitusjohtajan merkittävällä osakeomistuksella, toimitusjohtajan hallitusjäsenyydellä, toimitusjohtajan toimikauden pituudella sekä organisaation kannattavuuden muutoksella. Sen sijaan, organisaation kasvun muutos, hallituksen koko ja hallituksen riippumattomuus eivät selitä pakotettuja toimitusjohtajavaihdoksia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.