Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13467
Tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien vaikutus tilintarkastuksen laatuun - tilintarkastajien näkökulma
Tekijä: Ylätalo, Anna
Otsikko: Tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien vaikutus tilintarkastuksen laatuun - tilintarkastajien näkökulma
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; laatu; quality; valvonta; control; yhteisöt; communities; kannustaminen; incentives; palkkiot; remuneration
Sivumäärä: 117
Avainsanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; tilintarkastuksen laatu; audit quality; palkitsemisjärjestelmä; compensation system; ISQC 1
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, millainen käsitys eri uravaiheissa olevilla tilintarkastajilla on tilintarkastuksen laadusta. Toisena tavoitteena on selvittää, millainen yhteys tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmillä on tilintarkastuksen laatuun. Tutkimuksen taustalla on vuonna 2009 voimaan tullut International Standard on Quality Control 1, jonka mukaan tilintarkastusyhteisön on luotava henkilöstön työsuorituksen arviointia, palkkausta ja ylennyksiä koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat siten, että ne osoittavat tilintarkastusyhteisön sitoutumista ennen muuta laatuun. Tutkimuksessa analysoidaan, miten laatu on otettu huomioon tilintarkastusyhteisön nykyisessä kannustin- ja palkitsemisjärjestelmässä.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmä:

Tutkimuksen lähdekirjallisuus koostuu sekä tilintarkastuksen laatua koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta että tilintarkastuksen laadunvarmistusta ohjaavasta säännöstaustasta. Lisäksi lähdekirjallisuutena käytetään asiantuntijoiden motivaatiota sekä palkitsemista käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimusta. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan haastattelemalla kuutta tilintarkastajaa yhdessä Big Four -tilintarkastusyhteisössä. Haastattelut ovat luonteltaan teemahaastatteluja ja ne on toteutettu kesän 2013 aikana. Haastateltavat on valittu eri uravaiheista, assistenteista partnereihin, jotta saadaan mahdollisimman laaja käsitys eri uravaiheissa olevien tilintarkastajien suhtautumisesta tilintarkastuksen laatuun sekä heidän näkemyksensä laadusta osana tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmää.

Tulokset:

Tilintarkastajat uravaiheesta riippumatta määrittelevät tilintarkastuksen laadun lainsäädännön, tilintarkastusstandardien ja muun ammatillisen ohjeistuksen noudattamisen pohjalta. Erona tilintarkastuksen laadun käsitteen tulkinnassa ja määrittelyssä kokeneiden ja nuorempien tilintarkastajien välillä on se, että kokeneet tilintarkastajat lähestyvät tilintarkastuksen laatua laajemmasta näkökulmasta, kun nuoremmat tilintarkastajat käsittelevät laatua yksityiskohtaisemmalla tasolla. Tilintarkastuksen laadun merkitys on viestitty tilintarkastusyhteisössä henkilöstölle selkeästi. Tutkimuksen perusteella tilintarkastuksen laatu on huomioitu tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmässä, mutta nykyisessä järjestelmässä tilintarkastuksen laadun ja palkitsemisen välinen yhteys ei ole riittävän selvä ja sitä ei ole kommunikoitu henkilöstölle riittävän selvästi.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.