Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13473
Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä - Kyselytutkimus omistajien näkemyksistä
Tekijä: Mäkelä, Lauri
Otsikko: Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä - Kyselytutkimus omistajien näkemyksistä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johtaminen; management; johtajat; managers; kannustaminen; incentives; palkkiot; remuneration; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 145
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13473.pdf pdf  koko: 3 MB (2995735)
Avainsanat: johdon palkitsemisjärjestelmät; palkitseminen; kyselytutkimus; ylin johto; omistajanäkökulma; corporate governance; pörssiyhtiöt; valtionyhtiöt
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida suomalaisten, erityisesti valtio-omisteisten, pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien tehtäviä, rakenteita, muodostamisprosesseja sekä informatiivisuutta laajasta omistajanäkökulmasta. Tutkimus pyrkii saamaan selville, mitä mieltä suomalaiset omistajat ovat ylimmän johdon palkitsemisen eri aspekteista, ja miten näkemykset suhteutuvat aikaisempaan tutkimukseen, teoriaan, palkitsemisohjeisiin ja toteutuneeseen palkitsemiseen.

Tutkimuksen teoriaosiossa tarkastellaan kattavasti ylimmän johdon palkitsemista koskevia tutkimuksia, teorioita, ohjeita sekä toteutunutta palkitsemista. Empiirisen tutkimuksen aineisto kerättiin suomalaisten pörssiyhtiöiden suomalaisille omistajille kohdennetulla kyselytutkimuksella, johon saatiin 988 vastausta. Aineistosta tehty analyysi on pääasiassa deskriptiivistä ja yhdenmuuttujan tilastollisia menetelmiä hyödyntävää. Tutkimusaineistoa tarkastellaan graafisesti sekä laadullisesti.

Tutkimus tuotti paljon mielenkiintoisia tuloksia. Selvä enemmistö omistajista kokee, että ylimmän johdon palkitseminen suomalaisissa pörssiyhtiöissä on ollut 2000-luvulla määrällisesti liian suurta, kasvuvauhdiltaan liian nopeaa sekä työntekijöiden palkitsemiseen verrattuna liian suurta. Omistajilla ei ole vahvaa luottamusta hallitusten eikä palkitsemiskonsulttien ylimmän johdon palkitsemista koskeviin intresseihin tai tietotaitoihin. Omistajien luottamus palkitsemisen muodostamisprosessin toimivuuteen on korkeintaan välttävällä tasolla ja omistajien suuri enemmistö ei ole tyytyväinen vaikutusmahdollisuuksiinsa ylimmän johdon palkitsemisen muodostamisessa. Enemmistö omistajista haluaa johdon palkitsemisjärjestelmiin tulospalkkioita, osakepalkkioita sekä perinteisiä osakeoptioita. Omistajat kokevat sijoituksen pitkän aikavälin arvon maksimoimisen tärkeimmäksi tavoitteekseen, mutta heillä on muitakin tavoitteita. Enemmistö omistajista ajattelee rahoitusteorian mukaisella, sijoituksen arvoa maksimoivalla, tavalla. Kuitenkin yli kolmasosa omistajista on joko voimakkaasti riskiä karttavia tai kykenemättömiä arvioimaan sijoitustensa odotusarvoja oikein. Omistajat eivät toivo niinkään ylimmän johdon palkitsemisen tarkkaa sääntelyä, vaan mahdollisuutta päästä itse vaikuttamaan palkitsemisen muodostamiseen sekä riittävän hyvää informaatiota palkitsemisen arvioinnin tueksi.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.