Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 13476
Tilintarkastajan raportointikäytäntö Suomessa - Pienten suomalaisten osakeyhtiöiden vuosina 2001-2006 saamat mukautetut tilintarkastuskertomukset
Tekijä: Korpelainen, Anna
Otsikko: Tilintarkastajan raportointikäytäntö Suomessa - Pienten suomalaisten osakeyhtiöiden vuosina 2001-2006 saamat mukautetut tilintarkastuskertomukset
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; raportit; reports; osakeyhtiöt; joint stock companies; pienyritykset; small businesses; Suomi; Finland
Sivumäärä: 68
Avainsanat: tilintarkastus; mukautettu tilintarkastuskertomus; muistutus
Tiivistelmä:
Tavoitteet:

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut tutkia pienten suomalaisten yhtiöiden vuosina 2001 - 2006 saamien mukautettujen tilintarkastuskertomusten laatua. Kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti se, ovatko tilintarkastuskertomukset tilintarkastuslain ja tilintarkastusalan suositusten mukaisia. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään noudattavatko tilintarkastajat alan suosituksia, jotka velvoittavat heitä hyvän tilintarkastustavan kautta.

Tutkimusaineisto ja -menetelmä:

Tutkimusaineisto muodostuu 144 mukautetusta tilintarkastuskertomuksesta vuosilta 2001 - 2006. Kertomukset oli jaettu kahdeksaan eri ryhmään, sen mukaan mistä aiheesta kertomuksessa on huomautettu. Jokaista aineiston kertomusta on analysoitu vertaamalla sitä kyseisestä seikasta annettuun suositukseen. Tilintarkastuskertomukset oli jaettu kolmeen luokkaan sillä perusteella, noudattiko kertomus täysin, osittain vai ei ollenkaan noudattanut tilintarkastusalan suosituksia. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää mitkä ovat yleisimmät tilintarkastuskertomuksen mukautusten aiheet ja miten ne jakautuvat eri tilintarkastajatyyppien kesken tässä aineistossa. Sen jälkeen kun kaikki kertomukset oli jaettu kahdeksaan eri luokkaan aiheensa perusteella, ne oli lisäksi jaettu viiteen eri luokkaan sen mukaan oliko tilintarkastuskertomuksen antajana maallikko-tilintarkastaja, HTM-, KHT- tai JHTT-tilintarkastaja vai Big 4-yhteisö.

Tulokset:

Kaikista aineiston tilintarkastuskertomuksista 33 % oli suositusten mukaisia, 41 % kertomuksista oli osittain suositusta noudattavia ja loput 26 % tilintarkastuskertomuksista eivät lainkaan täyttäneet suosituksen vaatimuksia tilintarkastuskertomuksen sisällöstä ja muodosta.

Tutkittaessa mukautettujen tilintarkastuskertomusten aiheita, havaittiin hyväksyttyjen tilintarkastajien antamissa kertomuksissa enemmän hajontaa kuin maallikkotilintarkastajien antamien kertomusten joukossa. Maallikkotilintarkastajat ovat useimmiten antaneet muistutuksen yhtiön oman pääoman määrästä, kun taas KHT- ja HTM-tilintarkastajien käyttämä huomautusten skaala näyttäisi olevan laajempi.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.