Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 13477
Ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikutus pk-perheyritysten hallitustyöskentelyyn
Tekijä: Juvonen, Joonas
Otsikko: Ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikutus pk-perheyritysten hallitustyöskentelyyn
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; perheyhtiöt; family firms; pk-yritykset; smes; hallitukset; boards of directors; agentit; agents; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 89
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13477.pdf pdf  koko: 640 KB (655014)
Avainsanat: perheyritys; pk-yritys; hallitus; ulkopuolinen hallituksen jäsen; corporate governance
Tiivistelmä:
Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, kuinka ulkopuolinen hallituksen jäsen vaikuttaa pk-perheyrityksen hallituksen toimintaan ja onko pk-perheyritysten hallitustyötä mahdollista parantaa ulkopuolisen jäsenen avulla. Tarkoituksena on tutkia, muuttaako uusi ulkopuolinen jäsen yrityksen hallintoa ollenkaan ja kuinka yrityksen omistavat perheenjäsenet suhtautuvat mahdollisiin muutoksiin. Tutkimuksessa on myös tavoitteena selvittää minkälaisia henkilöitä toimii ulkopuolisina hallituksen jäseninä suomalaisissa pk-perheyrityksissä.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto:

Työssä käytettiin laadullista lähestymistapaa ja aineisto analysoitiin laadullisten menetelmien avulla. Tutkittavana oli kolme pk-perheyritystä, joiden kaikkien hallituksiin kuului ulkopuolisia henkilöitä. Tutkimuksen aineisto saatiin suorittamalla yhdeksän teemahaastattelua, joissa haastateltiin kolmea eri henkilöä kaikista kolmesta case-yrityksestä. Haastateltavana oli perheenjäseniä jotka olivat yrityksessä töissä tai hallituksessa, ja hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Lisäksi yhdestä yrityksestä haastateltiin johtoon kuuluvaa henkilöä, joka oli ollut mukana hallitustyössä toimiessaan yhtiön toimitusjohtajana.

Tulokset:

Jokaisessa tutkitussa yrityksessä ulkopuolinen hallituksen jäsen oli parantanut hallituksen toimintaa. Kahdessa yrityksessä kunnollinen hallitustyö oli alkanut vasta ulkopuolisen jäsenen liityttyä hallitukseen. Suurimmaksi hyödyksi koettiin ulkopuolisen jäsenen tuoma asiantuntemus ja kokemus, haastatelluilla ulkopuolisilla jäsenillä oli takanaan mittavat työurat yritysmaailmasta. Ulkopuoliset jäsenet toivat pk-perheyrityksiin myös suhdeverkoston, jota yritykset saattoivat käyttää hyväksi useissa eri tilanteissa. Kaikissa tutkituissa yrityksissä ulkopuolisiin jäseniin suhtauduttiin erittäin myönteisesti, eikä heistä oltu koettu minkäänlaista haittaa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.