Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 13479
Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto
Tekijä: Mäkinen, Joni
Otsikko: Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tietämyksenhallinta; knowledge management; business intelligence; business intelligence; tunnusluvut; financial ratios; hankinnat; purchasing; markkinat; markets; tarjouskilpailu; competitive bidding; liikenne; traffic; infrastruktuuri; infrastructure; julkinen hallinto; public administration
Sivumäärä: 116
Avainsanat: business intelligence; tietotarpeet; toimintamallit; tunnusluvut; hankinnat; markkinat; tarjouskilpailu; valtionhallinto; julkinen hallinto; liikenne; infrastruktuuri
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Julkisten hankintojen merkityksen kasvaessa myös niihin liittyvän markkinatiedon merkitys on lisääntynyt. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaationa toimivan Liikenneviraston hankintatoimintaan liittyvää markkinatiedon hallintaa selvittämällä markkinatiedon käyttötilanteita ja tietotarpeita, sekä antamalla toimenpide-ehdotuksia markkinatiedon hallinnan toimintamallien kehittämiseksi.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu teemahaastattelun periaatteella toteutettuihin ryhmäkeskusteluihin, joihin osallistui Liikenneviraston hankinnan asiantuntijoita. Lisäksi aineistona käytettiin Liikenneviraston sisäisiä kirjallisia tietolähteitä ja tietojärjestelmiä.

TULOKSET:

Markkinatietoa hyödynnetään operatiivisessa päätöksenteossa mm. hankintojen toteutustavan valintaan ja aikataulutukseen liittyen. Markkinatieto on tärkeää lisäksi strategisen tason päätöksenteossa, jossa sitä hyödynnetään myös yhteistyössä organisaation ulkopuolisten toimijoiden, kuten ministeriöiden ja infra-alan järjestöjen kanssa. Markkinatiedon tietotarpeet voidaan ryhmitellä kolmeen osaan: tuote-, toimittaja- ja tilaajamarkkinatietoon. Markkinatiedon hallinnan kehittämiseksi Liikennevirastossa tulisi tunnistaa tiedonhallinnan prosessin vaiheet, ja määritellä vastuutahot eri vaiheiden toteuttamiseen. Markkinoiden seurantaan liittyvää yhteistyötä muiden infra-alan toimijoiden kanssa tulisi lisätä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.