Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13486
Taloushallinnon palveluntarjoajan arviointi ja valinta - pienen tilitoimiston asiakashankinnan näkökulma
Tekijä: Rove, Katariina
Otsikko: Taloushallinnon palveluntarjoajan arviointi ja valinta - pienen tilitoimiston asiakashankinnan näkökulma
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; palvelut; service; tilitoimistot; firms of accountants; asiantuntijat; specialists; ulkoistaminen; outsourcing
Sivumäärä: 75
Avainsanat: Taloushallinto, tilitoimistot, asiantuntijapalvelut, ulkoistaminen, palvelun ostaminen
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millä kriteereillä taloushallintopalvelun ostajat valitsevan palveluntarjoajan. Tavoitteena oli täydentää teoriaa palveluntarjoajien valintakriteereistä ja tavoista, joilla palveluntarjoajia arvioidaan. Tutkimuksessa selvitettiin, löytyykö vastausten perusteella joitakin sellaisia tilitoimistoalalle tai pienyrityksille ominaisia valintaperusteita, joita poikkeavat kirjallisuudessa esitetyistä. Tutkimuksen tavoite oli myös näitä vastauksia arvioimalla lisätä käytännön tietoutta tilitoimiston valintaan vaikuttavista tekijöistä niin, että palveluntarjoaja voi käyttää tätä tietoutta hyväkseen palveluidensa markkinoinnissa.

Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin kvalitatiivisesti haastatteluin. Haastateltavat yritykset olivat case-tilitoimiston asiakkaita sekä sellaisia yrityksiä, joita tilitoimiston edustaja oli käynyt tapaamassa ja joille oli lähetetty tarjous pyydetyistä palveluista. Haastattelut koostuivat monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä.

Tutkimuksessa havaitaan, että palveluntarjoajan valintaan käytettävät kriteerit ovat pääosin vastaavat, kuin kirjallisuudessa aiemmin esitetyt. Näitä ovat pääasiassa ammattitaito ja osaaminen, luotettavuus, uskottavuus, hinta, palvelu ja sen sisältö sekä henkilökemiat. Tiedon lähteenä suositukset ovat merkittävässä asemassa. Hinta on tärkeä valintakriteeri, mutta ei ainoa. Palveluntarjoajan koko on tilitoimistoja toisistaan erotteleva tekijä. Ohjelmistotoimittajan suositus on palvelun ostajalle sekä ensikontaktin luonnin kanava, että apu palveluntarjoajien arviointiin.

Palveluntarjoajan markkinoinnin kehittämisen näkökulmasta luotiin kolme suositusta. Ensinnäkin, tilitoimiston kannattaa paneutua huolellisesti tarjouksen perusteelliseen tekemiseen. Toiseksi, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämistä yhteistyökumppaneina kannattaa hyödyntää asiantuntemuksen laajentamiseksi. Kolmanneksi, suhteita ohjelmistotoimittajiin kannattaa käyttää tilitoimistopalveluiden markkinoinnin kehittämiseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.