Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Kaupan strateginen johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13504
Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa
Tekijä: Hurmerinta, Karoliina
Otsikko: Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Kaupan strateginen johtaminen
Asiasanat: markkinointi; marketing; kauppa; commerce; johtaminen; management; erikoistavarat; specialty goods; vähittäiskauppa; retail trade; arvoketju; value chain; kilpailuetu; competitive advantage
Sivumäärä: 110
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13504.pdf pdf  koko: 2 MB (1116433)
Avainsanat: monikanavaisuus; resurssit; osaaminen; kyvykkyydet; erikoiskauppa; arvontuotanto; arvoa tuottavat prosessit; kestävä kilpailuetu
Tiivistelmä:
Tutkimuksessa tarkastellaan resursseja ja osaamista monikanavaisessa erikoiskaupassa. Tavoitteena on kuvata monikanavaisen erikoiskaupan resurssi- ja osaamisvaatimuksia sekä lisätä ymmärrystä siitä, miten ne yrityksen arvontuotannon ja erityisesti arvoa tuottavien prosessien kautta voivat toimia kestävän kilpailuedun lähteinä.

Teoreettinen viitekehys pohjautuu resurssiperustaiseen teoriaan, ja osaamista käsitellään yrityksen kyvykkyyksiä koskevaan näkökulmaan perustuen. Myös markkinoinnillinen näkökulma huomioidaan erityisesti arvoa tuottavien prosessien muodostamiseen liittyen. Teoreettinen viitekehys täydentyy monikanavaista liiketoimintaa ja kauppaa käsittelevän aiemman tutkimustiedon tarkastelulla.

Tutkimus perustuu laadulliseen tutkimusotteeseen. Tutkimuksen teoria, empiria sekä tulosten analysointi ja tulkinta ovat muodostuneet abduktiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Empiirisen tarkastelun kohteena ovat erikoiskaupan alalla toimivat pienet alle 10 henkilöä työllistävät suomalaiset yritykset. Tutkimusaineisto on kerätty tekemällä 9 teemahaastattelua erikoiskaupan yrittäjille.

Tutkimuksen tulokset tiivistyvät keskeisiin monikanavaisessa erikoiskaupassa tarvittaviin resursseihin ja osaamiseen sekä siihen, miten ne vaikuttavat yrityksen arvoa tuottaviin prosesseihin. Lisäksi tuloksissa kuvataan tutkimuksessa ilmenneitä monikanavaisen liiketoiminnan erikoiskaupalle asettamia etuja ja haasteita. Tutkimuksen tulokset tarjoavat empiiristä tukea resurssiperustaiselle teorialle kaupan strategisen johtamisen kontekstissa. Lisäksi pienemmät monikanavaisesti toimivat erikoiskaupat voivat hyödyntää tutkimusta liiketoimintansa strategisen suunnittelun apuna.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.