Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2014
Tutkielman numero: 13553
Naisten asema ja osallistumista tukevat käytännöt organisaatioiden hallitustyöskentelyssä
Tekijä: Autio, Johanna
Otsikko: Naisten asema ja osallistumista tukevat käytännöt organisaatioiden hallitustyöskentelyssä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; johtaminen; management; organisaatio; organization; hallitukset; boards of directors; naiset; women; tasa-arvo; equality
Sivumäärä: 94
Avainsanat: diversiteetti; hallitustyöskentely; käytäntöteoria; käytäntö; monimuotoisuus; lasikatto; vaikuttaminen
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää sitä, millaiseksi organisaatioiden hallituksissa toimivat naiset kokevat asemansa sekä sitä, millaisia vaikutusmahdollisuuksia edistäviä tai rajoittavia käytäntöjä hallitustyöskentely pitää sisällään. Lähtöoletuksena on, että hallitustyöskentely pitää sisällään erilaisia käytäntöjä, joiden ympärille hallituskulttuuri rakentuu. Näiden käytäntöjen ymmärtäminen, niihin mukautuminen ja hyödyntäminen ovat avaintekijöitä vakiintuneen hallitusaseman saavuttamiseksi. Tutkielma pyrkii osoittamaan yleisiä hallitustyöskentelyn käytäntöjä, mutta myös sellaisia käytäntöjä, työkaluja, joiden avulla nainen, mutta myös kuka tahansa muu hallituksessa toimiva voi vahvistaa asemaansa ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

Tutkimusaineistona toimivat kesällä 2013 tehdyt teemahaastattelut, jotka analysoin sisällön analyysia menetelmänä käyttäen. Menetelmä sopii laadullisen aineiston analysointiin sekä tämän kaltaiseen tutkimukseen hyvin, koska se pyrkii muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyn kuvauksen ja kytkemään sen laajempaan kontekstiin sekä aiempaan tutkimukseen aiheesta.

Tutkimus osoitti hallituksissa yleensä vähemmistönä toimivien naisten olevan tasavertaisia toimijoita ja päätöksentekijöitä, eikä sukupuoli juurikaan vaikuttanut naisten kokemuksiin hallitustyöskentelystä. Hallitustyöskentelyyn yleisesti liitettäviä aktiviteetteja löytyi useita ja näiden pohjalta johdettuja vaikutusmahdollisuuksiin liittyviä käytäntöjä kolme: 'Oman hallitusstatuksen rakentaminen', 'Työskentelytapoihin ja työskentelyilmapiiriin adaptoituminen' sekä 'Henkilösuhteiden rakentaminen ja opportunismi'. Huomionarvoista on, että nämä vaikutusmahdollisuuksiin liitettävät käytännöt eivät tutkimuksen naisnäkökulmasta huolimatta ole missään määrin sukupuolisidonnaisia, vaan kuka tahansa hallituksen jäsen voi käyttää niitä työkalunaan onnistuneessa hallitustyöskentelyssä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.