Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13570
Esimiesviestintä muutosjohtamisen tukena - tapaustutkimus keskijohdon kokemuksista
Tekijä: Nenonen, Marko
Otsikko: Esimiesviestintä muutosjohtamisen tukena - tapaustutkimus keskijohdon kokemuksista
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; muutos; change; esimiehet; supervisors; viestintä; communication; yritysviestintä; business communication
Sivumäärä: 91
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13570.pdf pdf  koko: 2 MB (1055185)
Avainsanat: muutos; muutosjohtaminen; viestintä; merkityksellistäminen; keskijohto
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää sitä, mikä merkitys viestinnällä ja erityisesti esimiestyöllä on onnistuneessa muutoksen läpiviennissä. Kyseessä on toimeksiantona tehty laadullinen tapaustutkimus suuren suomalaisen palveluorganisaation strategiamuutoksesta. Tutkimuksen empiirinen osuus selvittää keskijohdon kokemuksia kohdeorganisaation strategiamuutoksesta ja erityisesti sitä minkälaisia haasteita se on kohdannut muutosta läpiviedessään. Tutkimus selvittää myös keskijohdon kokemuksia muutoksen läpivientiä tukemaan käyttöönotetusta esimiesviestinnän mallista.

Tutkimuksen teoriaosuudessa kuvataan viestinnän ja ihmisten osallistumisen mahdollistavan lähestymistavan merkitystä muutoksen läpiviennin onnistumiselle, ja erityisesti sitä miten tämä lähestymistapa näyttäytyy keskijohdon työssä. Tutkimuksen keskeisimpänä lähdeaineistona ovat toimineet kohdeorganisaation pääkaupunkiseudun keskijohdon haastattelut tammikuussa 2014.

Tutkimuksen keskeisin löydös liittyy keskijohdon kokemaan haasteeseen toteuttaa ihmisten osallistumisen mahdollistavaa lähestymistapaa samaan aikaan kun siltä edellytetään hyvän liiketoiminnallisen tuloksen tekemistä. Strategiamuutos itsessään on koettu tarpeelliseksi ja hyvin johdetuksi ja keskijohto on sitoutunut sen toimeenpanemiseen. Keskijohto on myös kokenut saavansa riittävästi tukea muutoksen läpivientiin. Keskijohto on kokenut esimiesviestinnän mallin helpottavan työtään, mutta viestittävien asioiden aikataulutukseen ja suunnitteluun toivottiin pystyttävän vaikuttamaan nykyistä enemmän. Erityistä kiitosta saivat esimiesviestinnän paketit, jotka tarjoavat valmista materiaalia muutoksen läpiviennin tueksi.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.