Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13586
Markkinointiblondi, rahishärkä vai joku muu? Narratiivinen tutkimus naisopiskelijoiden identiteetin rakentumisesta kauppakorkeakoulussa
Tekijä: Jokinen, Sini
Otsikko: Markkinointiblondi, rahishärkä vai joku muu? Narratiivinen tutkimus naisopiskelijoiden identiteetin rakentumisesta kauppakorkeakoulussa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; koulutus; training; kauppakorkeakoulut; schools of economics; opiskelijat; students; identiteetti; identity; tarina; narrative; verkostot; networks
Sivumäärä: 117
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13586.pdf pdf  koko: 820 KB (839412)
Avainsanat: Identiteetti; Sosiaalinen identiteetti; Mallitarina; Akateemiset heimot; Narratiivisuus
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksessani tarkastelen naisopiskelijoiden identiteetin rakentumista kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miten naispuoliset kauppatieteiden opiskelijat rakentavat omaa identiteettiään kertomusten kautta. Tutkimukseni viitekehyksenä toimii ajatus identiteetin narratiivisesta rakentumisesta, jossa yksilö rakentaa identiteettiään kertomusten kautta. Tarkastelen tutkimuskysymystäni selvittämällä millaisia merkityksiä opiskelu naisten kertomuksissa saa, millaisia tarinoita kauppatieteilijöistä ja naisista kauppatieteilijöinä kerrotaan ja minkälaista todellisuutta ne luovat sekä miten naiset kauppatieteiden opiskelijoina rakentavat suhdettaan kauppatieteiden opiskelijoiden ryhmään yleisesti.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Aineiston analyysin toteutin narratiivisen tutkimuksen menetelmillä. Tutkimusotteeni on laadullinen ja sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuva. Tutkimukseni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa empiirisestä aineistostani koostuu kyselytutkimuksen vastauksista, joiden perusteella olen narratiivista analyysiä hyödyntäen, teemoittelun ja jäsentelyn kautta konstruoinut yleisen kauppatieteiden opiskelijan mallitarinan. Toinen osa empiirisestä aineistostani koostuu kolmen naisopiskelijan narratiivisesta haastattelusta. Kertomusten kautta pyrin esittämään kolme variaatiota mallitarinasta ja tuomaan esiin erilaisia identiteetin rakentumisen kannalta merkityksellisiä teemoja ja tapahtumia, kuvaamaan sitä miten opiskelijat muuntavat mallitarinaa omaan käyttönsä ja kiinnittyvät osaksi kauppatieteiden opiskelijoiden heimoa.

TUTKIMUSTULOKSET:

Kauppatieteiden opiskelijan mallitarinan ja haastateltavien kertomusten kautta välittyy kuva kauppakorkeakoulussa vallitsevista yhteisesti jaetuista käsityksistä ja arvostuksista. Mallitarina välittää monilta osin hyvin maskuliinista kuvaa kauppatieteiden opiskelijasta. Kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa vallitseva kulttuuri ohjaa voimakkaasti etenkin uusia heimon jäseniä ja heidän toimintaansa. Naisopiskelijat kohtaavat usein ristiriidan siinä, miten identifioitua tehokkaan maskuliinisia ihanteita suosivaan mallitarinan toimijaan ja toisaalta lunastaa odotukset naisena. Kertomuksista välittyy se monilta osin hyvin jännitteinen ja ristiriitainenkin maailma, jonka puitteissa naisopiskelijat pyrkivät omaa sisäistä tarinaansa rakentamaan mallitarinan kontekstissa. Identiteetti ei myöskään ole mikään pysyvä tai staattinen yksilön ominaisuus, vaan identiteetti on jatkuvasti muutoksessa ja rakentuu vuorovaikutuksessa siinä kulttuurissa jossa kulloinkin olemme.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.