Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13622
Tasapainotettu päätöksenteko radikaaleissa ja inkrementaaleissa innovaatioissa -Kyselytutkimus suomalaisille yrityksille
Tekijä: Tulonen, Tommi
Otsikko: Tasapainotettu päätöksenteko radikaaleissa ja inkrementaaleissa innovaatioissa -Kyselytutkimus suomalaisille yrityksille
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; innovaatiot; innovations; prosessit; processes; strategia; strategy
Sivumäärä: 135
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13622.pdf pdf  koko: 2 MB (1840584)
Avainsanat: innovaatio; radikaali ja inkrementaali innovaatio; innovaatioprosessi; innovaatiostrategia; porttimalli; portfoliojohtaminen; kyselytutkimus
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus analysoi kuinka suomalaiset yritykset tasapainottavat strategista päätöksentekoaan radikaalien ja inkrementaalien innovaatioiden välillä, jotta se tukisi pitkän aikavälin kasvua. Tasapainotettua päätöksentekoa tutkitaan kartoittamalla yritysten käyttämiä päätöksentekomenetelmiä ja innovaatioprosesseja radikaalien ja inkrementaalien innovaatioiden näkökulmasta.

Tutkimuksen empiria suoritettiin sähköisenä kyselytutkimuksena yhteistyössä Laatukeskus Excellence Finlandin kanssa, joka järjestää Vuoden laatuinnovaatio -kilpailun. Tutkimuksen kohderyhmä on Suomen 500 suurinta yritystä Talouselämän TOP 500-listan mukaisesti. Tutkimuksen päätyttyä oikein täytettyjä vastauksia tuli yhteensä 75, joka tekee tutkimuksen lopulliseksi vastausprosentiksi 15.

Tutkimuksen suurin akateeminen kontribuutio on, että sen tulokset täydentävät kahden aiemman tutkimuksen (Cooper ym. 1999 ja Killen ym. 2008) tuloksia innovaatioportfolion päätöksentekomenetelmien ja sen tuottamien lopputulosten yhteydestä. Lisäksi tutkimuksen tulokset täydentävät aiempaa akateemista tietämystä yritysten tavasta prosessoida ja johtaa innovaatioita(Cooper ym. 2002a; Cooper ym. 2012). Ainutlaatuisena eroavaisuutena verrattuna aiempiin tutkimuksiin on, että tämä tutkimus esittää selvästi selkeämpää tietoa eritellen radikaalien ja inkrementaalien innovaatioiden päätöksenteon. Cooper ja Killen eivät puolestaan ole erottaneet näitä kahta luokkaa, vaan ovat tutkineet vain yleisesti innovaatioiden päätöksentekoa. Akateemisen kontribuution lisäksi tutkimus hyödyttää siihen osallistuvia yrityksiä, joissa voi herätä keskustelua ja kriittistä näkökulmaa heidän nykyisen innovaatioprosessinsa ja päätöksenteon ympärille.

Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä 45 % oli käytössä jonkinasteinen innovaatioprosessi ja 35 % käyttää portfoliojohtamista määrätietoisesti innovaatioiden johtamisessa. Tutkimuksen tulosten perusteella on lisäksi pystytty osoittamaan näiden kahden mallin välinen tilastollisesti merkittävä side, jossa näiden samanaikainen käyttö tulee sovittaa yhteen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.