Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13643
Kohti hyödyllisempiä budjetointiratkaisuja - case monipalveluyritys
Tekijä: Eklin, Matti
Otsikko: Kohti hyödyllisempiä budjetointiratkaisuja - case monipalveluyritys
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; budjetointi; budgeting; ennusteet; forecasts; taloushallinto; financial management
Sivumäärä: 94
Avainsanat: budjetti; budjetointi; vuosibudjetti; rullaava budjetti; ennuste; rullaava ennuste
Tiivistelmä:
Yritysten yleisesti käyttämää vuosibudjetointia on kritisoitu viime vuosina paljon siitä, ettei se pysty vastaamaan nykyisen nopeasti muuttuvan yritysmaailman vaatimuksiin. Osaltaan siitä syystä samalla rullaava budjetointi ja budjetoinnista kokonaan luopuminen ovat kasvattaneet suosiotaan. Useissa yrityksissä rullaava ennuste on otettu käyttöön tukemaan vuosibudjettia. Vaikka budjetointia on tutkittu hyvinkin paljon, uudemmassakin alan kirjallisuudessa toivotaan lisää case-tutkimuksia siitä, kuinka yritysten pitäisi muuttaa budjetointikäytäntöjään yhä kiristyneemmissä joustavuuden ja tehokkuuden vaatimuksissa.

Tämä tutkimus vastaa yhden case-yrityksen osalta näihin toiveisiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tutkimuskohteena olevassa monipalveluyrityksessä budjetointi- ja ennustamisratkaisut toteutetaan sekä mitkä ovat niiden tehtävät ja ongelmakohdat. Ongelmakohtien selvittämisen jälkeen tutkimus tarjoaa case-yritykselle kirjallisuuden pohjalta kehitysehdotuksia yrityksen nykyisiin budjetointi- ja ennustamiskäytäntöihin.

Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu haastatteluilla, tutkijan omalla havainnoinnilla yrityksen budjetoinnista ja ennustamisesta viimeisten kolmen budjetointikierroksen ajalta, epävirallisilla keskusteluilla sekä hyödyntäen yrityksen sisäistä materiaalia. Monipuolisen kuvan saaminen tutkittavasta asiasta on tässä tapauksessa ollut mahdollista, koska tutkija työskentelee yrityksessä.

Tutkimuksessa oletettiin lähtökohtaisesti, että yrityksen budjetointiin liittyvät ongelmakohdat liittyisivät pääsääntöisesti vuosibudjetointiin. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että vähintään yhtä paljon ongelmakohtia liittyy budjetoinnin ja ennustamisen yleiseen toteuttamiseen, mikä ei ole suoraan vuosibudjetointiin liittyvää. Merkittävimpinä kehitysehdotuksina tutkimus esittää case-yritykselle rullaavan ennustamisen käyttöä vuosibudjetoinnin rinnalla, merkittävää muutosta tulospalkitsemisperusteisiin ja budjettivastuun poistamista organisaation alimmalta esimiestasolta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.