Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13645
Mikä motivoi yrityksiä vastuullisuuteen? Kyselytutkimus vastuullisuuden tavoitteista ja niiden saavuttamisesta suomalaisissa yrityksissä
Tekijä: Westman, Vivi
Otsikko: Mikä motivoi yrityksiä vastuullisuuteen? Kyselytutkimus vastuullisuuden tavoitteista ja niiden saavuttamisesta suomalaisissa yrityksissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; motivaatio; motivation; arvot; values; Suomi; Finland; yritykset; companies
Sivumäärä: 96
Avainsanat: vastuullisuus; motiivit; tavoitteet; vastuullisuuden taloudelliset vaikutukset; suomalaiset yritykset; kyselytutkimus
Tiivistelmä:
Tässä tutkimuksessa tutkitaan, mitä suuret suomalaiset yritykset tavoittelevat ja ovat saavuttaneet vastuullisuudella. Tutkimuksen tavoite on rakentaa kokonaiskuva siitä, mitkä tekijät suomalaisissa yrityksissä ja niiden liiketoimintaympäristössä motivoivat vastuullisuuteen, ja minkälaisia eroja yritysten väliltä löytyy. Lisäksi tutkielmassa tutkitaan lyhyesti suomalaisyritysten käsityksiä ja käytäntöjä liittyen vastuullisen liiketoiminnan tuottojen seuraamiseen ja määrittämiseen.

Tutkimuksen teoria muodostuu aiemmasta vastuullisuuden hyötyihin, vaikutuksiin sekä motivaatiotekijöihin liittyvästä kirjallisuudesta. Vastuullisuuden tavoitetekijöitä käsitellään kahtena kokonaisuutena, ulkoisina ja sisäisinä tekijöinä. Ulkoiset tekijät viittaavat yrityksen ulkoisten sidosryhmien ja toimintaympäristön luomiin paineisiin ja odotuksiin, kun taas sisäiset tekijät liittyvät yrityksen arvoihin, toiminnan taloudellisiin tavoitteisiin sekä yrityksen sisäisiin sidosryhmiin. Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus, ja empiirinen aineisto on kerätty kyselytutkimuksella. Kysely lähetettiin Suomen 500 suurimpaan yritykseen. Vastauksia kyselyyn saatiin 80, ja aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että motivaatio vastuullisuuteen koostuu useista tavoitetekijöistä. Keskimäärin eniten suomalaisia yrityksiä motivoi yrityksen arvojen mukainen toiminta, yrityksen maineen hallitseminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen, sidosryhmien odotusten täyttäminen sekä edelläkävijäratkaisujen luominen. Sisäiset tekijät motivoivat yrityksiä keskimäärin hieman enemmän kuin ulkoiset tekijät. Niin tavoitteissa kuin saavutuksissakin ilmeni huomattavasti yrityskohtaisia eroja. Tavoitteita ja saavutuksia vertailtaessa selvisi, että yritykset kokivat, että valtaosa vastuullisuudelle asetetuista tavoitteista on jäänyt saavuttamatta. Kuitenkin muutaman tekijän suhteen oli saavutettu enemmän kuin tavoiteltu. Kyselytutkimuksesta selvisi myös, että yritysten käytännöt seurata ja rahamääräistää vastuullisuuteen liittyviä tuottoja olivat keskimäärin hyvin maltillisia ja poikkesivat huomattavasti yritysten välillä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.