Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2014
Tutkielman numero: 13654
Onnistunut sidosryhmäviestintä menestyksen kulmakivenä - Case X Oy
Tekijä: Stranding, Tytti-Kanerva
Otsikko: Onnistunut sidosryhmäviestintä menestyksen kulmakivenä - Case X Oy
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; suhdetoiminta; public relations; menestyminen; success; mallit; models
Sivumäärä: 68
Avainsanat: Sidosryhmä; Sidosryhmäviestinä; Viestintä
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on sidosryhmäviestintää. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on sidosryhmäviestinnän tila tutkimassani kohdeyrityksessä, X Oy:ssä. Tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat sidosryhmäviestinnän onnistumisen edellytykset kohdeyrityksen näkökulmasta.

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja se on toteutettu teemahaastattelumenetelmällä. Tutkimusta varten haastateltiin neljää sisäisiin ja kolmea ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvaa henkilöä joulukuun 2013 aikana. Tutkimustulokset on analysoitu ja jaoteltu seuraavien teemojen alle: sidosryhmäviestinnän nykytilanne, sidosryhmäviestinnän integrointi ja onnistumisen edellytykset, vuoropuhelu yrityksen ja asiakkaan välillä sekä kahden portaan asiakkuuksiin liittyvät haasteet.

Tutkimustuloksien ja kirjallisuuden perusteella sidosryhmäviestinnän onnistumisen vaikuttaa se, kuinka hyvin sidosryhmät tiedetään ja tunnistetaan. Avainasemassa onnistumisen kannalta on viestintä, joka on parhaimmassa tapauksessa kahdensuuntaista dialogia yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Ilman sidosryhmäsuhteiden menestyksekästä hoitamista, yritys ei voi markkinoilla menestyä.

Vastauksissa korostui räätälöityjen viestien merkitys ja oikeiden kanavien käyttö viestittäessä. Eniten kehitettävää nähtiin sisäisessä viestinnässä, koska se koettiin vähäiseksi, mutta sen merkitys suureksi. Onnistuneen sidosryhmäviestinnän kriteereiksi haastatellut näkivät mm. avoimuuden, säännöllisyyden, ajankohtaisuuden, tiedon ajoissa saamisen, kysymyksiin nopeasti vastaamisen ja viestien relevanttiuden ja räätälöinnin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.