Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2014
Tutkielman numero: 13683
Musiikkipiraattien kuluttajavastarinta suomalaisessa musiikki-teollisuudessa
Tekijä: Paloheimo, Veikko
Otsikko: Musiikkipiraattien kuluttajavastarinta suomalaisessa musiikki-teollisuudessa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; musiikkiteollisuus; music industry; musiikki; music; piratismi; piracy; kuluttajat; consumers; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour
Sivumäärä: 70
Avainsanat: kuluttajavastarinta; musiikkipiratismi; musiikkiteollisuus; narratiivinen analyysi
Tiivistelmä:
Musiikkiteollisuus on ollut 2000-luvun alusta lähtien ison ja nopean rakenteellisen muutoksen kohteena digitaalisen teknologian kehityksen johdosta. Tämän seurauksena alan kilpailu-tilanne, luonne ja ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten musiikkipiraattien kuluttajavastarinta näkyy suomalaisessa musiikkiteolli-suudessa, mikä on myös tutkimuksen tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyksen selvittämiseksi se jaettiin kahteen alakysymykseen: 1) Miten musiikkiteollisuuden edustajat suhtautuvat mu-siikkipiratismiin? 2) Miten musiikkipiraatit suhtautuvat musiikkipiratismiin? Tutkimalla sekä musiikkiteollisuuden edustajien että musiikkipiraattien mielipiteitä pyrittiin saamaan luotet-tava näkemys ja välttää liian yksipuolinen kuvaus ilmiöstä.

Tutkimuskysymyksiä lähdettiin selvittämään kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin, narratiivista analyysiä hyväksikäyttäen. Tutkimusta varten haastateltiin musiikkipiraatteja ja musiikkiteol-lisuuden edustajia, kunnes aineisto alkoi niin sanotusti "kyllääntymään", eli toistamaan itse-ään. Jokainen haastattelu "juonetettiin" haastatteludatan perusteella narratiivisen analyysin konfiguraatioprosessin avulla. Tästä uudelleen konfiguroidusta haasatteludatasta nostettiin sitten esiinnousseet, tutkimuksen kannalta oleelliset teemat, jotka olivat: 1) suhtautuminen artisteihin, 2) suhtautuminen piratismiin, 3) suhtautuminen levyjen myynnistä syntyviin tuot-toihin, 4) suhtautuminen pieniin ja tuntemattomiin artisteihin, 5) suhtautuminen musiikkite-ollisuuden luomiin vanhoihin korvaaviin palveluihin, 6) suhtautuminen nykyaikaisiin streamauspalveluihin.

Tutkimustulokset osoittivat, että kuluttajat haluaisivat tukea rahallisesti pieniä ja tuntemattomia artisteja, mutta kuluttajavastarinnasta johtuen he välttävät etenkin isojen tunnettujen artistien rahallista tukemista. He eivät kuitenkaan tienneet sitä, että levy-yhtiöt pystyvät in-vestoimaan pieniin ja tuntemattomiin artisteihin sitä vähemmän, mitä vähemmän nimen-omaan isot ja tunnetut artistit heille tuottavat rahaa. Eli tässä määrin ainakaan lyhyellä aika-välillä kuluttajavastarinta ei tuota musiikkipiraateille toivottua lopputulosta. Tutkimus myös osoittaa, että kuluttajavastarinnan syitä olivat lähinnä musiikkipiratismin halpuus, helppous ja saatavuus. Lisäksi musiikkipiratismin takana oli myös ideologisia syitä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.