Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13697
"Niin se vaan pitäis tehdä miesmäisiä päätöksiä tän uran suhteen aina" - Narratiivinen tutkimus rahoitusalan naisesimiesten urakertomuksista
Tekijä: Näsman, Iina
Otsikko: "Niin se vaan pitäis tehdä miesmäisiä päätöksiä tän uran suhteen aina" - Narratiivinen tutkimus rahoitusalan naisesimiesten urakertomuksista
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; johtajat; managers; päätöksenteko; decision making; naiset; women; työ; work; urakehitys; career development
Sivumäärä: 84
Avainsanat: ura; gender; sukupuoli; identity; identiteetti; narrative; tarina
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet: Narratiivinen tutkimukseni käsittelee rahoitusalan naisesimiesten urakertomuksia ja miten niiden kautta naiset rakentavat identiteettiään narratiivisena käytäntönä. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin ja ymmärtää millaisia urakertomuksia rahoitusalalla työskentelevät naisesimiehet tuottavat narratiiveillaan, sekä miten nämä kertomukset rakentavat käsitystä heistä itsestään, heidän urastaa ja ylipäätään naisesimiehistä rahoitusalalla. Tutkimukseni lähestymistapana toimii narratiiviseen tutkimusotteeseen perustuva ajatus todellisuuden rakentumisesta kertomuksissa. Lisäksi lähestyn identiteetin käsitettä perustuen ajatukseen identiteetistä narratiivisena käytäntönä. Tarkastelen tutkimuskysymystäni analysoimalla millaisia erilaisia teemoja naisten kertomuksista voi tunnistaa sekä miten naiset kertovat urastaan ja siihen vaikuttaneista eri teemoista. Tutkin myös, löytyykö kertomuksista jotain teemoja, joiden voidaan nähdä heijastelevan mahdollisesti sukupuolittuneita rakenteita tai käytäntöjä.

Tutkimuksen toteutus: Tutkimukseni pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin tieteenfilosofiaan ja on luonteeltaan laadullinen. Aineiston tuottamisessa sekä analysoinnissa käytin narratiivista tutkimusotetta. Aineistoni muodostuu seitsemän rahoitusalalla työskentelevän naisesimiehen haastattelusta. Haastattelut olivat narratiivisia, puolistrukturoituja haastatteluja, ja käsittelivät urakertomuksia. Analysoin aineiston narratiivisen analyysin keinoin, hyödyntäen teema-analyysia. Teemoittelun avulla rakensin kertomusten pohjalta kaikkia kertomuksia yhdistävän yleisen mallitarinan, jonka teemat kuvastavat naisten uraa. Sen lisäksi löysin kertomuksista muutamia täydentäviä teemoja, joiden avulla ryhmittelin kertomukset kertaalleen. Näistä ryhmistä valitsin yksittäiset kertomukset, joita tarkastelin suhteessa mallitarinaan, eri teemoihin sekä sitä kautta identiteetin rakentumiseen.

Tutkimustulokset: Mallitarinan kautta nousevat esiin naisten kertomusten yhteiset teemat. Mallitarinan sekä yksittäisten kertomusten avulla puolestaan näkyy, miten naiset rakentavat ideniteettiään narratiivisena käytäntönä ja asemoimalla itseään suhteessa mallitarinaan. Sekä mallitarinassa että naisten kertomuksissa nousee esiin rahoitusalalla sekä yhteiskunnassa edelleen vaikuttavat vahvat maskuliiniset stereotypiat liittyen uraan ja esimiestyöhön. Nämä maskuliiniset stereotypiat näyttäytyvät mallitarinan ja kertomusten valossa olevan hyvin kiinnittyneitä yhteiskunnassa, rahoitusalalla ja organisaatioissa vallitseviin ja jatkuvasti uusiutuviin käytäntöihin: myös tutkimukseni naisten kertomukset ja identiteetin rakentuminen uusintavat näitä käytäntöjä. Huomionarvoista onkin se, miten nämä käytännöt vaikuttavat edelleen olevan sukupuolineutraaleja, vaikka todellisuudessa ne sisältävät vahvan maskuliinisen stereotypian.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.