Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13738
Facebook -tykkäysten yhteys osakkeen vaihtomääriin ja epänormaaleihin tuottoihin Helsingin Pörssin kulutustuotteita ja -palveluita tarjoavissa yhtiöissä
Tekijä: Rekonen, Jukka
Otsikko: Facebook -tykkäysten yhteys osakkeen vaihtomääriin ja epänormaaleihin tuottoihin Helsingin Pörssin kulutustuotteita ja -palveluita tarjoavissa yhtiöissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; osakemarkkinat; stock markets; sosiaalinen media; social media; markkinointi; marketing; tehokkuus; effectiveness
Sivumäärä: 58
Avainsanat: Facebook; sosiaalinen media; informaation arvorelevanssi; markkinoiden tehokkuus
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, onko yhtiön eri Facebook -sivuille kohdistuneiden tykkääjien määrän muutos yhteydessä ensinnäkin yhtiön osakkeen vaihtomäärien (volyymin) ja toisaalta epänormaalien tuottojen kanssa. Toinen tavoite oli kerätä aineistoa kuvailevaa tietoa, koska kyseessä on ainutlaatuinen aineisto.

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ:

Tutkittaviksi yhtiöiksi valittiin Helsingin Pörssin kulutustuotteet ja -palvelut -toimialan yhtiöt. Näiden yhtiöiden osalta seurattiin yhteensä 292 eri Facebook -sivun tykkääjämäärien kehitystä ajanjaksolla 22.10.2012-4.4.2013. Tiedot Facebookista kerättiin Culho Oy:n kehittämän Facebook Trackerin avulla.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta eri menetelmää. Ensimmäiseksi suoritettiin event study. Tämän jälkeen suoritettiin OLS -regressioanalyysit sekä epänormaalin volyymin että epänormaalien tuottojen osalta erikseen. Regressioanalyysit suoritettiin erikseen kaikille tutkittaville yhtiöille.

TULOKSET:

Tehtyjen testien avulla ei havaittu sellaisia loogisia, johdonmukaisia ja tilastollisesti merkitseviä tuloksia, joiden perusteella voisi todeta, että Facebook -tykkäysten sisältämä informaatio olisi arvorelevanttia osakemarkkinoilla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.