Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13750
Millaisessa yrityksessä työskentelen? - Sisäinen työnantajakuva sähköteknologia-alan yrityksessä
Tekijä: Pitkänen, Suvi
Otsikko: Millaisessa yrityksessä työskentelen? - Sisäinen työnantajakuva sähköteknologia-alan yrityksessä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; yritykset; companies; imago; image; yrityskuva; company image; työilmasto; working climate; esimiehet; supervisors
Sivumäärä: 65
Avainsanat: Sisäinen työnantajakuva, työnantajamielikuva, organisaatioilmasto, organizational climate, työhyvinvointi, esimiestyöskentely
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on tutkia erään sähköteknologia-alalla toimivan yrityksen sisäistä työnantajakuvaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kohdeyrityksen henkilöstön havaintoja ja kokemuksia yrityksestä työnantajana ja työpaikkana. Tutkimuksen tavoitteena on osallistua tieteelliseen keskusteluun yritysten sisäisestä työnantajakuvasta, ja lisätä ymmärrystä siitä, millaisessa työpaikassa kohdeyrityksen työntekijät kokevat työskentelevänsä, sekä millaisista osatekijöistä tämä kokemus rakentuu.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin teemahaastatteluna. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä kohdeyrityksen työntekijää heidän työpaikoillaan kesällä 2013. Saatu tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelun avulla.

TUTKIMUSTULOKSET:

Kohdeyritys nähdään ensisijaisesti suurena ja kansainvälisenä teknologiayrityksenä, joka tarjoaa työntekijöilleen lukuisia mahdollisia urapolkuja. Insinööripainotteiseen yritykseen tullaan usein sisään jo opiskeluaikoina harjoittelijana, ja työurat yrityksen sisällä ovat pitkiä. Yritys koetaankin turvalliseksi ja reiluksi työnantajaksi, ja työntekijät kokevat heillä olevan riittävästi mahdollisuuksia saada vastuuta työtehtävissään ja edetä urallaan talon sisällä. Työntekijöiden silmissä tämän suuren ja perinteikkään yrityksen toimintatapoja kuvaavat kuitenkin päätöksenteon hitaus ja byrokraattisuus, joihin työntekijät kokevat olevansa kyvyttömiä vaikuttamaan. Hitaus saattaa joissakin tapauksissa paitsi ärsyttää, myös huolestuttaa työntekijöitä, sillä teknologia-alalla toimivan yrityksen ymmärretään tarvitsevan kykyä mukautua ympäristön ja teknologia-alan kehitykseen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että esimiehellä voi olla huomattavan suuri merkitys siihen, millaisessa yrityksessä työntekijät kokevat työskentelevänsä. Kohdeyrityksen työntekijät puhuvat esimiehistään paljon, ja esimiehet ovat vahvasti läsnä heidän jokapäiväisessä työssään. Esimiehet edustavat työntekijöille useissa tapauksissa koko yrityksen kasvoja, sillä he toimivat välikätenä alaistensa ja johdon välillä. Esimiehen toiminta vaikuttaa työntekijöiden käsityksiin paitsi työnantajan reiluudesta ja tasapuolisuudesta, myös sen toimintatavoista ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi esimiehen toiminta vaikuttaa työntekijöiden kokemuksiin sosiaalisista suhteista työpaikalla, vaikka työntekijät etsivätkin toveruussuhteita pääosin muilta kollegoilta oman esimiehen sijaan. Esimiehen toiminta ja vahva esimies-alaissuhde vaikuttavat kuitenkin huomattavan paljon työntekijöiden kokemuksiin mm. tuen saannista ja palkitsemisesta työpaikalla. Esimiestyötä tukemalla ja kehittämällä työntekijöiden sisäistä työnantajakuvaa voitaisiin entisestään parantaa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.