Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13789
Yritysvastuuraportoinnin vaikutus tilintarkastuspalkkioon
Tekijä: Halkosaari, Ville
Otsikko: Yritysvastuuraportoinnin vaikutus tilintarkastuspalkkioon
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; raportit; reports; palkkiot; remuneration; tilintarkastus; auditing
Sivumäärä: 73
Avainsanat: tilintarkastus; tilintarkastuspalkkio; yritysvastuu; yritysvastuuraportointi; Global Reporting Initiative; GRI
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysvastuuraportoinnin vaikutusta tilintarkastuspalkkioon kotimaisissa listayhtiöissä. Yritysvastuuraportoinnin tarkastelun kohteena on Global Reporting Initiativen viitekehykseen perustuva GRI-yritysvastuuraportti. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten GRI-raportin julkaisu ja sovellustaso vaikuttavat tilintarkastuspalkkioon. Tilintarkastuspalkkio mittaa tilintarkastajan tekemää työtä, johon vaikuttaa olennaisesti tilintarkastajan laatima asiakasyrityksen riskiarviointi.

Tutkimuksessa laadittiin kolme hypoteesia. Ensimmäisen hypoteesin mukaan GRI-raportin ja seuraavan tilikauden tilintarkastuspalkkion välillä on negatiivinen riippuvuussuhde. Tilintarkastaja voi tutustua vapaaehtoiseen yritysvastuuraporttiin ja säätää sen myötä omaa riskiarviointiaan, mikä heijastuu tilintarkastuspalkkioon. Toisen hypoteesin mukaan GRI-raportin ja saman tilikauden tilintarkastuspalkkion välillä on negatiivinen riippuvuussuhde. GRI-raporttia laatiessaan yritys joutuu tutkimaan tarkemmin omia prosessejaan, tehostamaan sisäisiä kontrolleja ja eri funktiot joutuvat työskentelemään tiiviimmin yhdessä. Tämä heijastuu tilintarkastajan riskiarviointiin ja sitä kautta tilintarkastuspalkkioon. Kolmannen hypoteesin mukaan GRI-raportin sovellustason ja tilintarkastuspalkkion välillä on negatiivinen riippuvuussuhde. Kolmatta hypoteesia varten tutkimuksessa laadittiin pistemittari, jolla mitataan GRI-raportin sovellustasoja.

Tutkimuksen aineisto koostuu kotimaisista osakeyhtiöistä, jotka olivat listattuina Helsingin Pörssin päälistalla vuosina 2012 ja 2013. Aineiston puhdistamisen jälkeen otoskooksi muodostui 190 yritysvuotta. Tutkittaessa GRI-raportin sovellustasoa otoskooksi muodostui 56 yritysvuotta. Tutkimuksessa laadittiin kolme hypoteesia, joita testattiin tilintarkastuspalkkiota selittävien mallien avulla kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimuksen regressiomalleissa käytetyille muuttujille suoritettiin korrelaatiotestit sekä kolmelle palkkiomallille regressioanalyysit. Tämän lisäksi merkitseviä tuloksia tuottaville regressiomalleille suoritettiin herkkyysanalyysit.

Tutkimuksessa havaittiin, että GRI-raportin julkaisevat yhtiöt ovat kooltaan keskiarvoa selkeästi suurempia listayhtiöitä. Tutkimustulosten mukaan GRI-raportin julkaisu vaikuttaa negatiivisesti tilintarkastuspalkkioon GRI-raportin julkaisuvuoden kanssa samalla ja seuraavalla tilikaudella. Tutkimustulokset osoittavat, että tilintarkastaja käyttää nykyään yhä enemmän ei-rahamääräisiä mittareita asiakasyrityksen riskiarvioinnissa. GRI-raportin sovellustasolla ei sen sijaan havaittu olevan vaikutusta tilintarkastuspalkkioon. Tämän lisäksi saatiin tukea aiemmalle tutkimukselle, jonka mukaan tilintarkastuspalkkioon vaikuttavat erityisesti asiakasyrityksen koko, monimutkaisuus ja toimintariski. Lisäksi herkkyysanalyyseissä havaittiin, että pienten listayhtiöiden tilintarkastuspalkkioon vaikuttavat myös asiakasyrityksen kannattavuus ja velkaisuusaste.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.