Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13802
Budjetoinnin kehittäminen monikansallisessa yrityksessä - Case-tutkimus
Tekijä: Perinne, Petri
Otsikko: Budjetoinnin kehittäminen monikansallisessa yrityksessä - Case-tutkimus
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; kansainväliset yhtiöt; international companies; budjetointi; budgeting; kehitys; development; suunnittelu; planning; liiketalous; business economics
Sivumäärä: 85
Avainsanat: budjetointi; taloudellinen suunnittelu; suorituksen ohjaus; budjetoinnin ongelmat; ennustaminen; budjetoinnin käyttötarkoitukset; budjetoinnin kehittäminen
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää monikansallisen yrityksen budjetointia ja etsiä parannusehdotuksia budjetoinnin edelleen kehittämiseksi ja budjetoinnin laadun parantamiseksi. Tavoitteena oli myös kuvata, miten tutkimuksen aikana tapahtuneet organisaatiomuutokset mahdollisesti vaikuttivat budjetointiin. Tutkimusta tehtiin erään monikansallisen yrityksen yhden teknologiayksikön tuotelinjan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin aluksi aikaisemmasta laskentatoimen budjetointiin liittyvästä tutkimuksesta, mitä on budjetointi, miksi budjetointia tehdään, millaista on budjetointi ja millaisia ovat yleisimmät käytetyt budjetointimenetelmät. Sen lisäksi selvitettiin, mitä tapahtuu budjetointiprosessissa ja mitä tapahtuu, kun budjetointi on saatu valmiiksi, miten budjetin toteutumista seurataan ja mitä tehdään kuluvan budjettivuoden aikana, mitkä ovat budjetoinnista saadut hyödyt ja millaisia haasteita budjetointiin liittyy. Budjetointia kohtaan esitettyä kritiikkiä etsittiin kirjallisuudesta ja niiden myötä budjetoinnin korvaajiksi esitettyjä vaihtoehtoisia johdon laskentatoimen menetelmiä analysoitiin. Aikaisemmasta tutkimuksesta etsittiin viitteitä ja suosituksia budjetoinnin kehittämiseksi. Case-tutkimusosuudessa selvitettiin, miten budjetointia tehtiin kohdeyrityksessä, ja haastattelujen avulla selvitettiin, miten budjetointia tulisi edelleen kehittää. Kirjallisuuden ja case-tutkimusosuuden perusteella annettiin kehitysehdotukset yritykselle tulevaisuutta varten.

Teoriaosassa käytettiin lähdeaineistona pääasiassa aiempaa tieteellistä tutkimusta ja alan julkaisuja. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui kahdessa eri osassa case-yrityksessä tehdyistä haastatteluista ja tutkimuksista. Ensimmäinen vaihe ajoittui syksyyn 2011 ja toinen vaihe ajoittui alkukesästä syksyyn ulottuvalle kaudelle 2014. Molemmissa vaiheissa haastateltiin tuotelinjan budjetointiin liittyviä johtajia ja controllereja. Myös muuta case-yritykseltä saatua materiaalia hyödynnettiin tutkimuksessa. Tutkijalla oli mahdollisuus seurata yrityksen strategiatyötä, budjettiohjeita ja vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 budjetteja. Tutkimusta toteutettiin myös kenttätutkimuksena, missä vapaamuotoisin keskusteluin ja teemahaastatteluin muodostettiin käsitys budjetoinnin tilasta ja siihen liittyvistä odotuksista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena, jossa tutkimuksen perusteella case-yritykselle tehtiin budjetointiprosessia parantava konstruktio, budjetointityökalu, sekä annettiin kehitysehdotuksia budjetoinnin jatkokehittämiseksi. Kehitetty budjetointityökalu toimii Excel-taulukkolaskentasovelluksena, jolla myyntibudjettia ja siten koko tuoteryhmän toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja ohjata. Budjetointiprosessin käytäntöjen kehittämiseksi tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin tarve kehittää markkina-alueen asiakaskohtaisen kaupan ja tuotantoyksikön välistä koordinointia. Toisessa vaiheessa todettiin, että markkina-alueen kaupan ja tuotantoyksikön välinen suunnittelu ja koordinointi ovat parantuneet ja sen ylläpitäminen toimintojen sujuvuuden kannalta on tärkeää.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.