Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13867
Mihin mikroyrittäjät pyrkivät laadukkailla tuotteilla ja halvoilla hinnoilla? Tapaustutkimus: Hammastekninen ala
Tekijä: Kostiainen, Annu
Otsikko: Mihin mikroyrittäjät pyrkivät laadukkailla tuotteilla ja halvoilla hinnoilla? Tapaustutkimus: Hammastekninen ala
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yrittäjyys; entrepreneurship; pienyritykset; small businesses; hinnoittelu; pricing; laatu; quality; tuotteet; products; strategia; strategy; terveystalous; health economics; hammashuolto; dental care
Sivumäärä: 104
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13867.pdf pdf  koko: 2 MB (1168405)
Avainsanat: mikroyritykset; yrittäjyys; laatu; hinnoittelu; strategia
Tiivistelmä:
Tuotteiden laatu ja niiden hinnoittelu ovat kaksi tärkeimmistä tekijöistä yrityksen menestymisen kannalta. Kuitenkin näitä tekijöitä yhdistäviä tutkimuksia on hyvin vähän. Myös mikroyrityksistä tehtyjä tutkimuksia on vähän. Tutkielma on tiettävästi ensimmäinen, joka yhdistää tuotteiden laadun ja niiden hinnoittelun mikroyrityksissä. Mikroyritykset muodostavat tärkeän osan Suomen kansantaloudesta, joten niistä tehdyn tutkimuksen puute on hälyyttävää. Tutkielman tavoitteena on perehtyä mikroyritysten tuotteiden laatu- ja hinnoittelupäätöksiin sekä syventyä mikroyrittäjien ajatusmaailmaan. Tavoitteena on selvittää, poikkeavatko mikroyritysten hinnoittelumenetelmät hammasteknisellä alalla teorian suosittelemista ja suurempien yritysten käyttämistä menetelmistä. Lisäksi tutkielman tavoitteena on ymmärtää, onko mikroyritysten toiminta tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Tutkielma myös pyrkii ymmärtämään syitä siihen, miksi mikroyrittäjät eivät välttämättä toimi teorian suosittelemalla tavalla, vaan he saattavat nostaa tuotteidensa laadun hyvin ylös kuitenkin pitäen hinnat markkinahintojen tasolla tai jopa niiden alla. Työn tarkoitus on auttaa ymmärtämään mikroyritysten toiminnan motivaatioita, jotta heidän toimintaansa pystyy järkeistämään taloudellisesti. Tutkielma pyrkii myös auttamaan mikroyrityksiä heidän hinnoittelussaan sekä koko hammasteknistä alaa sen huonontuneen hintakehityksen kanssa.

Tutkielma toteutettiin laskentatoimen laadullisena tapaustutkielmana käyttäen neljää eri tutkimusmenetelmää. Tutkielmaan haastateltiin 11 eri toimijaa hammastekniseltä alalta. Haastatellut tulivat kolmesta mikroyrityksestä sekä yhdestä keskisuuresta yrityksestä. Yrityksistä haastateltiin niin yrittäjiä kuin työntekijöitä. Lisäksi yritysten asiakkaille tehtiin internetpohjainen kyselytutkimus. Haastattelujen lisäksi yritysten toimintaa havainnoitiin sekä yritysten kirjallista materiaalia käytettiin. Tutkielma toteutettiin hammasteknisellä alalla, jossa laatuerot ovat suuret. Hammastekninen ala kostuu suurimmaksi osaksi mikroyrityksistä. Alan hintakehitys on ollut heikkoa viime vuosikymmeninä.

Tutkielma on osittain linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Mikroyrittäjät pyrkivät reiluun ja moraaliseen toimintaan. Asiakastyytyväisyys ja pitkät asiakassuhteet motivoivat heitä. Reiluuden ja asiakastyytyväisyyden asettaminen taloudellisten tulosten edelle näyttää laskevan yritysten tulosta. Mikroyritysten rajalliset resurssit vaikuttavat heidän hinnoitteluunsa. Kustannuslaskenta- ja hinnoitteluosaamista ei ole, joten hinnat asetetaan mututuntumalla. Näin ollen tuotteita saatetaan myydä tappiolla yrittäjien sitä tietämättä. Kuitenkin hammasteknisellä alalla mikroyrityksen on mahdollista päästä erillaistamisstrategian avulla hyvin korkeaan taloudelliseen tulokseen, sillä mikroyritykset pystyvät pitämään korkeampaa tuotteiden laatua kuin suuremmat yksiköt. Näyttäisi siltä, että korkean taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi auttaa kaupallinen koulutus.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.