Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13868
Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissä
Tekijä: Tamminen, Pepe
Otsikko: Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; verotus; taxation; yritysverotus; company taxation; suunnittelu; planning; kirjanpito; bookkeeping; lainsäädäntö; legislation; vero-oikeus; fiscal legislation; yritysjuridiikka; business law; raportit; reports; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 70
Avainsanat: verosuunnittelu; veronkierto; kirjanpitolaki; elinkeinoverolaki; segmenttiraportointi
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko suomalaiset yhtiöt pyrkineet peittelemään harjoitettua verosuunnittelua niukan maantieteellisen raportoinnin avulla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä yrityskohtaiset ominaisuudet selittävät harjoitettua verosuunnittelua ja mitä verosuunnittelun välineitä suomalaiset yhtiöt hyödyntävät verosuunnittelussaan. Tutkittuja yrityskohtaisia ominaisuuksia olivat yhtiön koko, kansainvälisyys, velkaantuneisuus, omaisuuslajijakauma ja kannattavuus.

Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin pörssissä noteeratut suomalaiset yhtiöt vuosien 2006-2013 välisenä aikana. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin rahoitus- ja pankkisektorin yritykset. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Thompson One Bank Worldscope -tietokannasta ja yhtiöiden tilinpäätöksistä käsin. Tehtyjen eliminointien jälkeen tutkimuksen otoskooksi muodostui 511 yritysvuotta. Tutkimuksen päätestimenetelmänä käytettiin monimuuttujaregressioanalyysia. Regressioanalyyseistä saadut tulokset ovat heteroskedastisuuskorjattuja. Regressioanalyysin lisäksi hyödynnettiin myös muita tilastollisia menetelmiä, kuten kuvailevia tunnuslukuja ja korrelaatioanalyysiä.

Tutkimustulosten mukaan suomalaiset yhtiöt eivät ole pyrkineet peittelemään verosuunnittelua maantieteellisen tilinpäätösinformaation avulla. Yrityskohtaisista ominaisuuksista erityisesti kannattavuudella havaittiin olevan merkitsevä positiivinen suhde aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tulokset osoittivat myös, että suomalaiset yhtiöt ovat hyödyntäneet pääomaintensiteettiä verosuunnittelun välineenä. Velkaantuneisuuden osalta ei saatu vastaavaa näyttöä. Yrityskohtaisista ominaisuuksista yrityskoolla ja kansainvälisyydellä ei havaittu olevan vahvaa merkitsevää yhteyttä harjoitettuun verosuunnitteluun.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.