Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13871
Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus
Tekijä: Westerberg, Sina
Otsikko: Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; vastuu; responsibility; raportit; reports; talousrikokset; economic crime; harmaa talous; grey economy
Sivumäärä: 65
Avainsanat: tilintarkastus, tilintarkastajan raportointivelvollisuus talousrikollisuus, harmaa talous
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena oli tutkia ja muodostaa käsitys tilintarkastajan vastuusta ja raportointivelvollisuudesta Suomessa, erityisesti liittyen havaittuihin talousrikoksiin. Tarkastelu tehtiin voimassaolevan lainsäädännön sekä muun normiston pohjalta. Lisäksi oleellinen osa tutkielmaa on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luonnos hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta. Teoriaosuudessa luotiin myös katsaus ulkomaisiin käytäntöihin tilintarkastajan raportointivelvollisuudesta. Tutkimuskysymyksiksi rajautuivat a) miten aiottu lakimuutos tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta koskien havaittuja talousrikoksia tulisi vaikuttamaan tilintarkastajan työhön ja b) kuinka hyödylliseksi sidosryhmät kokevat tulevan lakimuutoksen yhteiskunnan ja sen alkuperäisten tarkoitusperien kannalta sekä c) kuinka tehokkaana sidosryhmät pitävät lakimuutoksen vaikutuksia.

Tutkielman aineisto koostuu haastatteluista, kyselystä sekä TEM:n luonnokseen annetuista lausunnoista. Haastattelujen ja edellä mainittujen lausuntojen pohjalta muodostetun kyselyn avulla tutkitaan auktorisoitujen tilintarkastajien ja talousjohtajien kannanottojen perusteella vireillä olevaa lakimuutosta tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta. Kyselyn tuloksia on analysoitu keskiarvon ja moodin avulla sekä peilattu muuhun aineistoon.

Tutkimustuloksissa havaittiin merkittävä ristiriita kyselyyn osallistuneiden tilintarkastajien mielipiteissä ehdotuksen mukaisesta raportointivelvollisuudesta verrattuna tilintarkastus- ja taloushallintoalan etujärjestöjen antamiin lausuntoihin. Kyselyyn osallistuneet tilintarkastajat olivat selkeästi myönteisempiä lain hyödyllisyydestä, eivätkä nähneet sen vaikuttavan merkittävästi tilintarkastajan työhön. Sen sijaan annetuissa lausunnoissa korostui eri instituutioiden vastustava näkemys tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta, argumentteina mm. kasvavat tilintarkastuskustannukset ja hallinnolliset rasitteet sekä luottamuksen vaarantuminen. Kuitenkin yleisenä huomiona havaittiin sekä kyselytutkimukseen osallistuneiden, tilintarkastajien ammattikunnan edustajien haastatteluiden, että TEM:n hallituksen esityksen lausuntopyyntöön vastanneiden keskuudessa, ettei tilintarkastaja ole viranomainen eikä hänellä näin ollen kuuluisi olla viranomaistehtäviä velvoitteinaan. Kyselyyn osallistuneiden talousjohtajien mielipiteet tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta olivat yleisesti ottaen myönteisiä, joskin luottamuksen vaarantuminen koettiin mahdolliseksi. Lisäksi talousjohtajat olivat skeptisiä lakimuutoksen vaikutuksesta talousrikosten vähentymiseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.