Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13878
Tilintarkastuspalkkioiden jäykkyys Helsingin pörssin listayrityksissä
Tekijä: Mehtonen, Arto
Otsikko: Tilintarkastuspalkkioiden jäykkyys Helsingin pörssin listayrityksissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; palkkiot; remuneration; pörssit; stock exchanges; Helsinki; Helsinki; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 74
Avainsanat: Tilintarkastus; tilintarkastuspalkkio; palkkiojäykkyys; jäykkyys
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman teoreettisessa osassa oli tavoitteena esitellä yleistä tilintarkastuspalkkioiden määräytymisen teoriaa sekä aikaisempia tutkimustuloksia aihepiiristä. Tutkielman empiirinen osa jakautui tilintarkastuspalkkioiden tutkimiseen ja palkkioiden jäykkyyden tutkimiseen.

Empiirisen tilintarkastuspalkkiotutkimuksen tavoitteena oli rakentaa Helsingin pörssin listayritysten tilintarkastuspalkkioita mahdollisimman hyvin selittävä malli ja käyttää tätä mallia tilintarkastuspalkkioiden jäykkyyden tutkimiseen. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat olennaisesti tilintarkastuspalkkion määräytymiseen. Lisäksi selvitettiin, onko palkkioiden määrässä olennaista eroa tarkasteluvuosien välillä.

Palkkioiden jäykkyystutkimuksen osalta tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin tilintarkastuspalkkiomallilla voidaan ennustaa palkkioiden vuosittaisia muutoksia. Tavoitteena oli myös tutkia, ovatko palkkiot jäykempiä laskemaan kuin nousemaan. Lisäksi selvitettiin, muuttuuko tämä mahdollinen ero jäykkyydessä kun tarkastellaan pidempiä ajanjaksoja. Tutkimuksen aineisto kerättiin Nasdaq OMX Helsinki -markkinapaikalla listattujen yritysten tilinpäätöksistä vuosilta 2010-2013.

Tilintarkastuspalkkiomallin testituloksista havaittiin, että merkittäviä tilintarkastuspalkkioita selittäviä tekijöitä olivat yrityksen koko, konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yritysten määrä, ulkomaisten yritysten osuus näistä yrityksistä, oheispalveluista maksettujen palkkioiden määrä, vaihto-omaisuuden määrä sekä teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialalla toimiminen.

Palkkioiden jäykkyyden testaamiseen käytetyn mallin tuloksista havaittiin, että tilintarkastuspalkkiomallin ennustamat palkkiot selittävät palkkioiden muutoksia melko huonosti. Tämän voidaan päätellä kertovat huomattavasta palkkioiden jäykkyydestä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että palkkiot olisivat jäykempiä nousemaan kuin laskemaan. Myöskään jäykkyyden vähentymistä tai katoamista pidemmällä aikavälillä ei pystytty näyttämään toteen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.