Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13888
Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla
Tekijä: Viljanen, Tommi
Otsikko: Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; pääoma; capital; yritykset; companies; pankit; banks; palkkiot; remuneration; palkka; pay; kannustaminen; incentives; corporate governance; corporate governance; Yhdysvallat; United States
Sivumäärä: 70
Avainsanat: toimitusjohtajan palkitseminen; corporate governance; pääomarakenne; agenttiteoria; pankkisektori
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida pääomarakenteen vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla. Tutkimuksessa selvitetään onko pääomarakenteen ja eri palkitsemiskomponenttien välillä tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä vaikuttaako pääomarakenne kannustinpalkitsemisen osuuteen kokonaispalkitsemisessa. Tutkimus selvittää samalla kontrollimuuttujina käytettävien yhtiö- ja toimitusjohtajakohtaisten tekijöiden vaikutusta palkitsemiseen. Lisäksi tutkitaan onko finanssikriisi muuttanut pääomarakenteen vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemiseen.

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään monimuuttujaregressioanalyysiä (OLS). Lisäksi aineistoa analysoidaan korrelaatioanalyysillä ja kuvailevilla tunnusluvuilla. Tutkimuksen aineistona on Yhdysvaltain pankkisektori vuosina 2003-2012. Otos sisältää 81 pankkia ja 704 toimitusjohtajavuosi -havaintoa. Tutkimuksen teoriaosa käsittelee johdon palkitsemisen teorioita keskittyen erityisesti agenttiteoriaan, optimaaliseen sopimukseen ja johdon valta -teoriaan sekä esittelee johdon palkitsemisen komponentit ja palkitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi pankkisektori, sen erityispiirteet ja rooli finanssikriisissä esitellään lyhyesti.

Tutkimustulokset osoittavat, että yhtiön markkinaehtoinen velkaisuus pienentää toimitusjohtajalle maksettavaa kannustin- ja kokonaispalkkiota. Velkaisuuden kasvaessa kannustinpalkitsemisen osuus palkitsemisessa pienenee. Tulokset osoittavat myös, että Tier 1 -pääomasuhteen kasvaessa toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen pienenee. Kontrollimuuttujista yhtiön koko, kasvumahdollisuudet sekä toimitusjohtajan kaksoisrooli hallituksen puheenjohtajana kasvattavat toimitusjohtajan kokonaispalkkiota. Finanssikriisin vaikutukselle pääomarakenteen ja palkitsemisen yhteyteen ei sen sijaan saatu vastausta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.