Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 13939
Aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät projektin eri vaiheissa. Case: Implementointi kahdelle osastolle
Tekijä: Permala, Kiia
Otsikko: Aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät projektin eri vaiheissa. Case: Implementointi kahdelle osastolle
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; toimintolaskenta; activity based cost accounting; mallit; models; aika; time
Sivumäärä: 73
Avainsanat: aikaan perustuva toimintolaskentamalli; implementointiprojekti; onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Tiivistelmä:
Tässä tutkimuksessa tunnistetaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kriittisesti aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen. Onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu perinteisen toimintolaskennan kontekstissa, mutta aikaan perustuvan toimintolaskennan osalta näkökulma ei ole saanut riittävää tutkimushuomiota. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jonka aikana toteutettiin kaksi aikaan perustuva toimintolaskentamallin implementointiprojektia.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitellään toimintolaskentamenetelmien perusperiaatteet, erilaisia implementointiprojektikuvauksia sekä aiemman tutkimuksen perusteella näkökulmia siitä, mitkä tekijät saattavat vaikuttaa implementointiprojektin onnistumiseen. Empiriaosiossa kuvataan aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojekti kohdeyrityksen kahdelle osastolle. Tutkimusaineistona hyödynnetään tutkijan omaa havainnointia, teemahaastatteluja sekä tutkimusyrityksen sisäistä materiaalia.

Tutkimuksen lopputuloksena syntyy viitekehys sille, mitä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä implementointiprojektin eri vaiheissa tulee huomioida. Koska kyseessä on yksi case-tutkimus, tulosten yleistettävyys vaatii huomattavasti lisää tutkimustyötä, missä tämän tutkimuksen löydöksiä voidaan hyödyntää.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.