Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2015
Tutkielman numero: 13942
"Onhan se niin, että täällä me ollaan vähän poissa silmistä ja poissa mielestä" Hajaantuneen työn haasteita ja mahdollisuuksia Liikennevirastossa
Tekijä: Heikkinen, Taru
Otsikko: "Onhan se niin, että täällä me ollaan vähän poissa silmistä ja poissa mielestä" Hajaantuneen työn haasteita ja mahdollisuuksia Liikennevirastossa
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; asiantuntijat; specialists; etätyö; remote work; tiimityö; team work; julkinen sektori; public sector; hajautus; decentralization
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13942.pdf pdf  koko: 2 MB (1211368)
Avainsanat: alueellistaminen; asiantuntijaorganisaatiot; knowledge organizations; esimiehet; supervisors; hajaantunut työ; virtuaalitiimit
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten fyysinen etäisyys ilmenee päivittäisessä työskentelyssä ja esimies-alaissuhteessa, kun työyhteisön jäsenet työskentelevät suurimman osan ajasta eri paikkakunnilla. Keskityn tutkielmassa ennen kaikkea asiantuntija-asemassa työskentelevien henkilöiden kokemuksiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyn hajaantuneeseen työhön, virtuaalisuuden ulottuvuuksiin ja virtuaalitiimien toiminnan erityispiirteisiin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen, millaisia ominaisuuksia esimieheltä ja työntekijöiltä edellytetään hajaantuneessa työssä.

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Liikennevirasto, joka on Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva julkinen asiantuntijaorganisaatio. Liikennevirasto on velvoitettu sijoittamaan alueellistamisen johdosta tietty osuus henkilöstöstä Helsingin eli päätoimipisteen ulkopuolelle. Tästä johtuen hajaantuneisuuteen siirtymistä ei voida esimerkiksi useimmista yksityisen sektorin organisaatioista poiketen toteuttaa puhtaasti toiminnallisin perustein, vaan taustalla vaikuttaa voimakkaasti ulkopuolinen poliittinen paine. Tämä tekeekin Liikennevirastosta kohdeorganisaationa erityisen mielenkiintoisen verrattuna aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen, jossa on keskitytty ennen kaikkea monikansallisiin yrityksiin. Näissä organisaatioissa virtuaalisuus ja hajaantuneisuus ovat seurausta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden palvelemisesta ja parhaan osaamisen löytämisestä, mikä eroaa Liikenneviraston tilanteesta.

Tutkimusta varten olen haastatellut yhdeksää Liikennevirastossa työskentelevää asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri paikkakunnalla kuin heidän esimiehensä ja kollegansa. Haastatteluaineistoa analysoin teemoittelun avulla. Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on se, että hajaantunut työ on yksilötasolla erittäin haastavaa esimerkiksi tiedonkulun ongelmien, teknisten apuvälineiden heikon hyödyntämisen ja epävirallisten tapaamisten puuttumisen johdosta. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää, että esimiehet kiinnittävät erityistä huomiota suorituksen johtamiseen ja hajaantuneisuuden merkityksen ymmärtämiseen toiminnassa. Yksittäisten asiantuntijoiden kohdalla hajaantunut työ puolestaan korostaa itsensä johtamisen merkitystä - tällöin korostuvat esimerkiksi kyky itsenäiseen työskentelyyn ja uusien toimintatapojen oma-aloitteiseen etsimiseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.