Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2014
Tutkielman numero: 14033
Pankin hintariskin hallinta yritysluottosopimuksissa
Tekijä: Koskela, Anne
Otsikko: Pankin hintariskin hallinta yritysluottosopimuksissa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; pankit; banks; luotto; credit; riski; risk; yritykset; companies; sopimusoikeus; contract law
Sivumäärä: 89
Avainsanat: pankki; luotto; riski; varainhankinta; sopimusehdot; vakioehdot; kohtuullistaminen
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella, miten pankki voi yritysluottosopi-muksissa sopimusjuridiikan avulla hallita luottosopimuksissa piilevää hintariskiä.

Tutkielman lähteinä on käytetty suomalaista lainsäädäntöä, oikeuskirjallisuutta ja suomalai-sia että kansainvälisiä oikeusperiaatteita. Aihetta on pohdittu lisäksi suomalaisen oikeuskäy-tännön valossa.

Luottosuhteeseen vaikuttaa pankkeja ohjaava yleinen sääntely, kuten laki luottolaitostoi-minnasta, Finanssivalvonnan asettamat standardit ja ohjeistukset, mutta myös pankkeja kos-keva tiedonanto- ja neuvontavastuu. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista puolestaan sääntelee varsinaista luottosuhdetta. Luottosuhdetta koskevaa kirjoitettua lainsäädäntöä on kuitenkin hyvin vähän, joten luottosuhdetta ohjaava sääntely perustuu pitkälti lain varalli-suusoikeudellisista oikeustoimista ohella oikeusperiaatteisiin sekä Finanssivalvonnan ohjeis-tukseen.

Luottosopimuksia voidaan muuttaa yksipuolisesti tai molempien osapuolten suostumuksel-la. Tutkielman perustella näyttäisi siltä, että sopimuksen muuttaminen on hyväksyttävämpää, kun sopimuksen muuttaminen tapahtuu molempien osapuolien suostumuksella tai sopimuk-seen on otettu sopimusta tehtäessä valmiiksi muutosmekanismi. Sopimuksen kohtuullista-minen on perustellumpaa silloin, kun käytetään vakiosopimusehtoja, joihin heikompi sopi-muskumppani ei ole voinut vaikuttaa tai sopimus sisältää ankaria ja yllättäviä ehtoja. Oikeus-käytännön valossa näyttäisi siltä, että kohtuullistamiseen vetoaminen on yleistynyt, mutta sen menestymistä tuomioistuimissa on vaikea arvioida. Heikkoon varallisuusasemaan vetoami-nen ei kuitenkaan näyttäisi olevan riittävä peruste sovittelulle. Pankkien käyttämissä luottosopimuksissa on useita ehtoja, joiden avulla pankki voi puuttua sopimuksen hinnoitteluun sopimuksen voimassaoloaikana. Osassa ehtoja pankille annetaan yksipuolinen oikeus muuttaa hinnoittelua, kun taas osassa ehdoissa hinnoittelun muutoksen ehtona ovat pankin varainhankinnan kallistuminen tai muut pankista riippumattomat syyt. Tutkielman perusteella näyttäisi siltä, että luottojen hinnan muuttaminen on sallittua silloin, kun sopimuksiin on varattu pankille yksipuolinen oikeus puuttua hinnoitteluun ja hintojen nosto on perusteltua. Hintojen nosto näyttäisi olevan perusteltua, kun sopimuksessa on muu-tosmekanismi valmiina tai se on tarpeen kasvaneiden varainhankintakustannusten johdosta ja pankki pystyy näyttämään toteen varainhankinnan kallistumisen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.