Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14042
Johdon näkemyksiä controllerin roolista: Case-tutkimus
Tekijä: Hukari, Jaakko
Otsikko: Johdon näkemyksiä controllerin roolista: Case-tutkimus
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; taloushallinto; financial management; ammatit; professions; työ; work; johtaminen; management; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 88
Avainsanat: controller; roolimuutos; johtaminen; roolimetaforat
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, kuinka liikkeenjohto ja operatiivinen johto eli sisäiset sidosryhmät näkevät controllereiden roolin modernista rooli-näkökulmasta ja havainnollistaa, tukevatko nämä näkemykset aikaisempaa tutkimusta controllereiden roolista ja asemasta.

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jossa tarkoituksena on perehtyä syvällisesti yhden yrityksen toimintaan ja tarkastella olemassa olevaa teoriaa kohdeyrityksessä tehtyjen havaintojen kautta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena case-yrityksessä, jossa haastateltiin viittä henkilöä aina ylimmästä johdosta keskijohtoon ja operatiiviseen johtoon, kevään 2015 aikana. Lisäksi tietolähteenä käytettiin yrityksen internet-sivuja sekä muuta sisäistä materiaalia.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että moderni controller-rooli on ehdottomasti olemassa ja sen piirteet näkyvät voimakkaasti case-tutkimuksen kohdeyrityksessä ja erityisesti haastateltavien odotuksissa controller-roolia kohtaan. Kuitenkin voidaan katsoa, että kaiken controlling-työn perustana ja kivijalkana on edelleen perinteiseen rooliin yhdistetty tiedon tuottaminen. Tästä syystä controllereiden roolia ei pitäisikään jakaa perinteiseen- ja moderniin controller-rooliin, vaan controllereiden tehtävät, rooliin kohdistuvat odotukset sekä itse rooli tulisi nähdä enemmänkin näiden kahden yhdistelmänä. Controllerin perinteinen rooli on siis ennemminkin laajentunut sisältämään myös modernin roolin piirteitä, kuin siirtynyt perinteisestä roolista kohti modernia roolia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.