Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14048
Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010
Tekijä: Salenius, Eero
Otsikko: Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; sijoitusyhtiöt; investment companies; sijoittajat; investors; kiinteistöt; real estates; yrityksen arvo; company valuation; tunnusluvut; financial ratios; mittarit; ratings; arviointi; evaluation
Sivumäärä: 67
Avainsanat: kiinteistösijoitusyhtiö; IAS 40 sijoituskiinteistöt; nettotasearvon alennus/preemio
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon alennukseen tai preemioon vaikuttavia tekijöitä vuosina 2005-2010, jolloin EU-maissa on sovellettu listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta sijoituskiinteistöjen tilinpäätös ja arvostuskäytäntöjä yhtenäistävää IAS 40 -tilinpäätösstandardia. Tutkimus on toteutettu lineaarisella regressiomallilla (OLS) yhdistämällä aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä muuttujia, jotka sisältävät sekä endogeenisia eli yhtiökohtaisia tekijöitä että eksogeenisia eli yhtiön ulkopuolisia, markkinalähtöisiä tekijöitä. Tutkimus ottaa IAS 40 -standardin vaikutuksen lisäksi huomioon maakohtaiset erot ja tutkimusajalle sijoittuvat voimakkaat suhdannevaihtelut.

Empiirinen tutkimusaineisto vuosilta 2005-2010 on kerätty Thomson One Banker ja Datastream tietokannoista sekä Nasdaq OMX Nordic pörssin tilastoista. Lisäksi osa aineistosta on kerätty käsin yhtiöiden nettisivuilta ladatuista vuosikertomuksista. Tutkimuksen otoskoko on 106 tutkimushavaintoa ja poikkeavien havaintojen poistamisen jälkeen 98.

Tuloksena tutkituista muuttujista parhaiten nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon välisiä eroja selittivät ja nettotasearvon preemiota lisäsivät osakkeen historiallinen tuotto, kiinteistöalan markkinasentimenttiä mittaava realisoitumattomat sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset sekä osakkeiden likviditeetti. Osaketuottojen volatiliteetin voidaan todeta vaikuttavan päinvastaisesti nettotasearvon preemioon sitä vähentäen. Nämä tutkimustulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta, mutta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen luotettavuutta mittaavien muuttujien vaikutuksesta tämän tutkimuksen tuloksiin ei löydetty selkeää näyttöä. Maakohtaiset erot ja suhdannevaihtelut vaikuttivat hieman tuloksiin kasvattaen koko mallin selitysarvoa sekä lisäten tai vähentäen joidenkin yksittäisten muuttujien tilastollista merkitsevyyttä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.