Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14060
Aikaperusteisen toimintolaskentamallin kehittäminen henkilöstöpalveluyrityksen hinnoittelun tueksi
Tekijä: Eskelinen, Saana
Otsikko: Aikaperusteisen toimintolaskentamallin kehittäminen henkilöstöpalveluyrityksen hinnoittelun tueksi
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; palvelut; service; henkilöstö; personnel; pienyritykset; small businesses; toimintolaskenta; activity based cost accounting; kustannuslaskenta; cost accounting; hinnoittelu; pricing; mallit; models
Sivumäärä: 98
Avainsanat: henkilöstöpalveluala; pienyritys; toimintolaskenta; aikaperusteinen toimintolaskenta; resurssipohjainen kustannuslaskenta; kustannusperusteinen hinnoittelu; kustannuslaskenta; konstruktio; kustannuslaskentamalli
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona suomalaiselle henkilöstöpalvelualalla toimivalle pienyritykselle. Henkilöstöpalvelualalla vallitsevasta tiukasta kilpailusta ja heikosta yleisestä taloustilanteesta johtuen kohdeyrityksen vuotuisen liikevaihdon ja osaltaan myös kannattavuuden kehitys on ollut viime vuosien aikana laskussa. Tästä johtuen kohdeyrityksen johto haluaa kehittää kustannuslaskentaansa ja johdonmukaistaa hinnoittelupäätöksentekoaan. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kohdeyritykselle kustannuslaskentamalli, jota yritys voi voi käyttää apuna henkilöstöpalveluiden hinnoittelua koskevassa päätöksenteossa. Mallin tarkoitus on edesauttaa yrityksen hallinnon kustannusten tarkempaa määrittelyä ja kohdistamista asiakastilauksille, jotta hallinnon kustannukset voidaan jatkossa yrityksessä johdonmukaisemmin sisällyttää osaksi hinnoittelupäätöksentekoa.

Tutkimus toteutettiin konstruktiivistyyppisenä tapaustutkimuksena käyttäen eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimusta varten haastateltiin ensinnäkin kohdeyrityksen johtoa ja henkilökuntaa, ja keskusteltiin heidän kanssaan tutkimuksen eri vaiheissa. Lisäksi hallinnon henkilöstölle laadittiin kyselylomake, jolla kerättiin tietoa heidän ajankäytöstään neljän kuukauden ajanjaksolta. Haastatteluiden, keskusteluiden ja kyselylomakkeen laatimisen lisäksi tutkittiin yrityksen sisäistä materiaalia sekä havainnoitiin yrityksen toimintaa ja prosesseja.

Tutkimuksessa peilataan rakennettua mallia ja sitä varten tehtyjä valintoja toimintolaskennan tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitellään eri kustannuslaskentamenetelmiä erityisesti pienyritysten ja palvelualan yritysten näkökulmaa painottaen. Tutkimuksen tuloksena on taulukkolaskentapohjainen kustannuslaskentamalli, joka perustuu kohdeyrityksen toiveiden mukaisesti aikaperusteiseen toimintolaskentaan ja vastaa pilottiversion perusteella mallille asetettuja tavoitteita.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.