Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 14063
Kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi yrityskaupan yhteydessä
Tekijä: Koskinen, Juho
Otsikko: Kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi yrityskaupan yhteydessä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pk-yritykset; smes; kriisi; crisis; yrityksen arvo; company valuation; yrityskaupat; corporate acquisitions
Sivumäärä: 91
Avainsanat: yrityskauppa, kriisiyritys, arvonmääritys, pk-yritys
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, miten kriisiytyneille pk-yrityksille voidaan määrittää arvo yrityskaupan yhteydessä ja mitä erityispiirteitä tähän arvonmääritysprosessiin liittyy. Tutkielman motivaationa on kriisiytyneiden pk-yritysten kasvanut lukumäärä sekä yrityskauppamarkkinoiden aktiviteetin lisääntyminen vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. Kriisiyritysten arvonmääritystä on Suomessa ja ulkomailla tutkittu vähän, joten aiheen akateemiselle käsittelylle on olemassa selkeä tutkimusaukko.

Tutkielma toteutetaan teoreettisen tarkastelun osalta kirjallisuuskatsauksena, jossa tärkeimpiä kotimaisia ja ulkomaisia laskentatoimen ja rahoitusalan julkaisija hyödynnetään laajasti. Suuri käytännön kontribuutio tutkittavaan aiheeseen on myös tutkielman lopuksi tehdyllä case-tutkimuksella, jossa arvonmäärityksen kohteena on yrityskauppaprosessissa mukana oleva kriisiytynyt pk-yritys.

Tutkielmassa käydään läpi koko kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi. Prosessiin kuuluvat strategian ja tilinpäätöksen analysointi, yhtiön mallintaminen ja ennusteiden laatiminen sekä pääoman kustannuksen ja yhtiön arvon määrittäminen.

Tutkielman päälöydöksenä on, että kriisiyrityksiin liittyvät erityispiirteet on huomioitava arvonmääritysprosessin jokaisessa vaiheessa. Ensinnäkin arvonmääritys vaatii perustavanlaatuisen strategisen analyysin yhtiön ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä, jotka luovat yleiset edellytykset liiketoiminnan menestyksekkäälle jatkamiselle kriisin jälkeen. Tilinpäätösanalyysi puolestaan paljastaa lähinnä yhtiön kriisin synnyn ajankohdan, mutta analyysin historiapainotteisuuden ja heikon ennustamiskyvyn vuoksi sen merkitys arvonmäärityksessä on pieni. Toiseksi, mikäli liiketoiminnan jatkamisen edellytykset ovat olemassa, on yhtiössä tehtävä tervehdyttämistoimenpiteitä, joiden odotetut positiiviset vaikutukset tuleviin tilinpäätöksiin on sisällytettävä mallinnuksen jälkeen tehtäviin ennusteisiin. Ennusteet pohjautuvat täten yhtiön nykytilaan ottaen huomioon liiketoimintaan tehdyt panostukset menneisyydessä, tervehdyttämistoimenpiteisiin ja arvioihin yrityksen kehityksestä tulevaisuudessa. Kolmanneksi, käyvän arvon määrittämiseksi on yhtiön arvo laskettava näihin ennusteisiin perustuen. Tällöin arvonmääritys painottaa kriisiyrityksen tulevaa ennustettua taloudellista suorituskykyä eikä kriisivuosien heikommalle menestykselle anneta painoarvoa. Kun arvonmääritysprosessissa huomioidaan edellä läpikäydyt tekijät, on kriisiytyneelle pk-yritykselle löydettävissä käypä arvo yrityskaupan yhteydessä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.