Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14137
Vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoiminnan kehittäminen
Tekijä: Broman, Outi
Otsikko: Vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoiminnan kehittäminen
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; ostot; industrial purchasing; hankinnat; purchasing; e-business; e-business; prosessit; processes; vähittäiskauppa; retail trade
Sivumäärä: 87
Avainsanat: ostotoimintaprosessi; tilaaminen; ostotoiminta; e-procurement; e-tilaus; vähittäiskauppa
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus käsittelee suomalaisen vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoimintaprosesseja ja niiden kehittämistä. Tutkimuksen case-yritys on yrittänyt ottaa käyttöönsä tilaustoimintaa helpottavaa automaatiota, mutta ei ole toistaiseksi onnistunut siinä haluamallaan tavalla. Tutkimus analysoi keskeisiä ja kriittisiä tekijöitä yrityksen ostotoiminnan ja etenkin tilausautomaation kehittämisen kannalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen tavoitteena on antaa konkreettisia kehitysehdotuksia ostotoiminnan kehittämiseksi. Ostotoiminta on etenkin vähittäiskauppayrityksille erittäin keskeinen toiminta, jonka tehostamisella ja kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kilpailuetua.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa keskeisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat olleet yrityksen työntekijöiden haastattelut, yrityksessä tehty havainnointi sekä yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen materiaaliin perehtyminen. Tutkimuksen tuloksena case-yritykselle annettiin viisi lyhyellä aikavälillä toteutettavaa kehitysehdotuskokonaisuutta. Kehitysehdotukset ovat 1) ohjausryhmän muodostaminen ja henkilöresurssien takaaminen, 2) yli organisaatiorajojen välisen yhteistyön kasvattaminen, 3) muutosvastarinnan hallinta, 4) raportoinnin ja seurannan kehittäminen, ja 5) prosessien kehittäminen muilla ostoprosessin osa-alueilla. Lyhyellä aikavälillä toteutettavissa olevien kehitysehdotusten lisäksi tutkimuksen perusteella luotiin 4-vaiheinen malli ostotoiminnan strategiseen kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen antamat kehitysehdotukset ovat paljolti linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan ostotoiminnassa parhaiten menestyvät yritykset keskittyvät heikompia enemmän ostajien osaamisen ja lahjakkuuden hallintaan, tavoitteiden asettamiseen ja yli organisaatiorajojen väliseen yhteistyöhön.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.