Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14175
Tulevaisuuden ennusteiden objektiivisuus maailmantalouden muutoksessa - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuuden näkymät vuosille 2007 - 2010
Tekijä: Lehmussaari, Jukka
Otsikko: Tulevaisuuden ennusteiden objektiivisuus maailmantalouden muutoksessa - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuuden näkymät vuosille 2007 - 2010
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; ennusteet; forecasts; talousnäkymät; economic outlook; raportit; reports; vuosikertomukset; annual reports
Sivumäärä: 102
Avainsanat: argumentaatio; ennustaminen; toimintakertomus; tulevaisuuden näkymät
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintakertomuksissaan julkistamien tulevaisuuden näkymien objektiivisuutta maailmantalouden laajamittaisessa muutoksessa. Tutkielma keskittyy selvittämään havaitaanko yhtiöiden tulevaisuudestaan antamissa ennusteissa odottamattomia muutoksia kun epävarmuus maailmantalouden kehitystä kohtaan kasvaa ja voidaanko yhtiöiden ennustamiskäytäntöjä tarkastelemalla luoda käsitys ennusteen laadukkuudesta.

Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästäkymmenestä OMX Helsingin pörssissä noteeratusta suomalaisesta yhtiöstä ja niiden toimintakertomuksissa julkistetuista tulevaisuuden näkymistä. Tulevaisuuden näkymät on kerätty vuosien 2006 - 2009 toimintakertomuksista, joita näin ollen valikoitui tutkimusaineistoon yhteensä 360 kappaletta. Ennusteet koskevat vuosia 2007 - 2010. Tulevaisuuden näkymien paikkansapitävyyden selvittämiseksi yhtiöiden tilinpäätöstiedot vuosilta 2006 - 2010 on haettu Bureau Van DIJK:n Orbis -tietokannasta.

Yhtiöiden tulevaisuuden näkymistä on kerätty vertailua varten tiedot niiden sanamääräisestä laajuudesta, argumentaation vahvuudesta, luonteesta (positiivinen, neutraali tai negatiivinen) sekä kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta esittämistavasta. Tulevaisuuden näkymissä annettuja ennusteita on verrattu myöhemmin toteutuneeseen ennusteiden paikkansapitävyyden selvittämiseksi. Tulevaisuuden näkymien perusteluiden vahvuutta on analysoitu käyttäen Stephen E. Toulminin (2003) argumentaatiomallia. Ennusteiden laajuuden yhteyttä vuoteen, argumentaation vahvuuteen, ennusteen paikkansapitävyyteen, yhtiön kokoon ja toimialasektoriin on arvioitu regressioanalyysien avulla. Regressioanalyysilla on myös selvitetty ennusteiden paikkansapitävyyden yhteyttä ennusteiden argumentaation vahvuuteen sekä toimialasektoreihin joilla yhtiöt toimivat.

Tutkielman tuloksien perusteella OMX Helsingin pörssissä noteerattujen suomalaisten yhtiöiden toimintakertomuksissa julkistetut tulevaisuuden näkymät ovat kyseisellä ajanjaksolla pääsääntöisesti asianmukaisia ja objektiivisesti luotuja. Ennusteiden laajuuden havaittiin olevan positiivisesti yhteydessä ennusteen tueksi esitetyn argumentaation vahvuuden ja yhtiön koon kanssa. Toimialasektoreiden välillä havaittiin eroja ennusteiden laajuudessa ja paikkansapitävyydessä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että toimialasektoreiden sisällä on omia käytäntöjä ennustamisessa ja yhtiöt saattavat myötäillä toistensa näkemyksiä tulevaisuudesta. Vaikka tutkielman tulokset eivät anna aihetta epäillä ennusteiden objektiivisuutta, havaitut viitteet toimialasektoreiden sisäisistä ennustamiskäytännöistä paljastavat, että ennusteet eivät ole täysin itsenäisesti luotuja. Ennusteiden itsenäisyyden heikentyminen kasvattaa subjektiivisia näkemyksiä sisältävien ennusteiden esiintymisriskiä ja laskee ennusteiden luotettavuutta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.