Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14201
Tilitoimistoalan keskittyneisyyden ja kannattavuuden kehitys vuosina 2003-2012
Tekijä: Tahvanainen, Tuomas
Otsikko: Tilitoimistoalan keskittyneisyyden ja kannattavuuden kehitys vuosina 2003-2012
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilitoimistot; firms of accountants; toimialat; business branches; markkinat; markets; kannattavuus; profitability; keskitys; concentration
Sivumäärä: 84
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14201.pdf pdf  koko: 2 MB (1181529)
Avainsanat: Tilitoimisto, markkinakeskittyneisyys, tilitoimistomarkkinat, kannattavuus, Hirschman-Herfindahl-indeksi, rahoituskriisin ennustaminen, Wilcoxon-Mann-Whitneyn testi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tilitoimistoalan keskittyneisyys ja kannattavuus sekä niiden kehitys Suomessa vuosina 2003-2012. Teoriaosassa tarkastellaan aikaisempaa tilitoimisto- ja laskentatoimenalaa käsittelevää tutkimusta. Tutkielmassa kuvataan laskentatoimenmarkkinat Suomessa ja kansainvälisesti, jotta voidaan ymmärtää Suomen tilitoimistomarkkinat osana laajempaa markkinakokonaisuutta. Empiirisessä osiossa tarkastellaan tilastollisten menetelmien avulla tilitoimistomarkkinoiden keskittyneisyys ja kannattavuus sekä niiden kehitys Suomessa tutkimuksen ajanjaksona. Tämän avulla on mahdollista ymmärtää miten tilitoimistomarkkinat kehittyvät Suomessa.

Tutkielman lähdeaineistona käytettiin laskentatoimen koti- ja ulkomaisia tutkimuksia, julkaisuja ja toimialaraportteja sekä Taloushallintoliiton jäsentutkimuksia. Tilastollisten menetelmien lähdeaineistona käytettiin tilastollista testaamista käsitteleviä ulkomaisia julkaisuja ja opetusartikkeleita. Tilastoaineisto kerättiin Voitto+:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Tilastokeskuksen tietokannoista. Lisäksi tilastoaineistoa täydennettiin konsernitietojen osalta yrityskyselyn avulla. Keskittyneisyyden ja keskittyneisyyden kehityksen testaamiseen? käytettiin Hirschman-Herfindahl-indeksiä sekä ei-parametrista Wilcoxon-Mann-Whitneyn järjestyssummatestiä. Kannattavuus testattiin alakohtaisesti viiden muuttujan kehityksen perusteella. Valitut muuttujat olivat sijoitetun oman pääomantuotto, liiketulosprosentti, omavaraisuusaste, quick ratio ja liikevaihdon kasvuprosentti. Myös kannattavuuden osalta testattiin tilastollista merkittävyyttä suorittamalla muuttujille ei-parametrinen Wilcoxon-Mann-Whitneyn testi.

Tilitoimistomarkkinoiden keskittyneisyyden kehitys oli yllätys, sillä keskittyneisyys oli kasvanut hyvin maltillisesti. Markkinarakenteeksi vuonna 2012 määritettiin väljä oligopoli. Alan kannattavuus on odotetun mukaisesti hyvällä tasolla. Kokonaisuutena markkinoiden kehityssuunta on ollut odotetusti kohti keskittyneempää tilannetta ja alan voidaankin katsoa olevan merkittävän muutoksen vaiheessa, mutta se ei ole tapahtunut niin voimakkaana kuin aikaisemmin on odotettu. Tutkimusajanjaksona alalle on kasvanut selkeästi vahvojen toimijoiden joukko, joka on selvästi erottautunut kilpailusta ja muuttanut alan markkinarakennetta 2000-luvun aikana.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.