Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14224
IFRS -standardien käyttöönoton vaikutus kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen Euroopassa
Tekijä: Mäntyniemi, Tapio
Otsikko: IFRS -standardien käyttöönoton vaikutus kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen Euroopassa
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; standardit; standards; tulos; return
Sivumäärä: 68
Avainsanat: IFRS; kansainväliset tilinpäätösstandardit; kosmeettinen tuloksen ohjaus; CEM; tuloksen ohjaus; Benfordin laki
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vuonna 2005 käyttöönotettujen IFRS -standardien vaikutusta kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen Euroopassa. Kosmeettisella tuloksen ohjauksella tarkoitetaan tuloksen pientä pyöristämistä ylöspäin. Tämä tutkimus tarkastelee ilmiötä koko aineiston sekä yksittäisten valtioiden osalta ennen ja jälkeen uusien standardien käyttöönoton. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään erilaisten institutionaalisten tekijöiden ja kosmeettisen tuloksen ohjauksen välistä yhteyttä.

Tutkimus on luonteeltaan tilastollinen ja kosmeettista tuloksen ohjausta tutkitaan vertaamalla tuloslukujen havaittuja toisten numeroiden jakaumia Benfordin lain mukaiseen satunnaisjakaumaan. Lisäksi IFRS-standardien käyttöönoton jälkeisiä tuloslukujen jakaumia verrataan ennen standardien käyttöönottoa havaittuihin jakaumiin. Institutionaalisten tekijöiden yhteyttä ilmiöön tutkitaan Spearmanin järjestyskorrelaatiota hyödyntäen. Aineisto käsittää yhteensä 17 eurooppalaisen valtion listayhtiöiden tulostiedot vuosilta 2000-2011.

Tulokset koko aineistoa koskien antavat viitteitä kosmeettisen tuloksen ohjauksen vähenemisestä etenkin tappiollisten tulosten osalta. Maakohtaiset tulokset kuitenkin vaihtelevat laajalti, sillä osassa maissa kosmeettinen tuloksen ohjaus näyttää lisääntyneen ja osassa vähentyneen. Tutkittujen institutionaalisten tekijöiden osalta viitteitä yhteydestä vähäisempään kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen saatiin mm. sijoittajan suojan osalta. Lisäksi saatiin viitteitä siitä, että kansallisten standardien puutteet verrattuna kansainvälisiin ovat yhteydessä laajempaan kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen. Lisäksi tulokset indikoivat lainsäädännön alkuperän vaikuttavan kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen siten, että englantilainen alkuperä on yhteydessä vähäisempään ja ranskalainen laajempaan kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.