Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14226
Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiö
Tekijä: Radek, Laura
Otsikko: Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiö
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; yritykset; companies; vastuu; responsibility; investoinnit; investment; päätöksenteko; decision making; strategia; strategy; energiatalous; energy economy
Sivumäärä: 98
Avainsanat: investointipäätöksenteko; strateginen investointi; yritysvastuu
Tiivistelmä:
Yritysvastuuseen liittyvät näkökulmat eivät ole yksioikoisia tai ongelmattomia. Yritysvastuun kehittämisessä ongelmalliseksi saattaa usein muodostua yritysvastuuteemojen integroimattomuus yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Vastuullisen liiketoiminnan strategisen merkityksen korostuessa tulisi yritysvastuuteemojen näkyä vahvemmin myös yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelussa. Puitteet pitkän tähtäimen liiketoiminnalleen yritys puolestaan luo muun muassa onnistuneiden investointien kautta. Ne toimivat strategian toteuttamisvälineenä ja tätä kautta luovat pohjan yrityksen toiminnalle sekä toiminnan kehittämiselle.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yritysvastuu otetaan huomioon investointipäätöksenteossa. Tavoitteeseen pääsemiksi tutkimuksen kohteeksi valitun case-yrityksen investointipäätöksentekoa tarkastellaan kolmen näkökulman; taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia, näyttäytyykö yritysvastuu investointitoiminnassa vain välttämättömyytenä, vai onko sillä pikemminkin strateginen, uutta toimintaa luova rooli.

Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään yritysvastuun ja investointien aihealueita käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja akateemisia tutkimuksia. Tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena, jonka aineisto on kerätty yhdessä yrityksessä teemahaastatteluin sekä perehtymällä saatavilla olevaan sisäiseen materiaaliin sekä ulkoisiin julkaisuihin.

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että yritysvastuun huomioiminen linkittyy vahvasti investointityyppiin ja investoinnin merkitykseen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Investointien kehittyessä operatiivisista investoinneista strategiseen suuntaan kasvaa myös yritysvastuun merkitys. Tämä kehitys vaikuttaa osaltaan myös siihen, miten yritysvastuu huomioidaan eri vaiheissa investointipäätöksentekoprosessia. Tarkasteltaessa investointien arviointikriteereitä huomataan arvioinnin keskittyvän voimakkaasti taloudelliseen analyysiin investointityypistä huolimatta. Myös investointien suunnittelun ja hallinnoinnin eriyttämisellä havaitaan olevan positiivinen vaikutus yritysvastuun toteuttamisessa sekä yritysvastuun riittävän tason varmistamisessa investointitoiminnassa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.