Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14337
Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskeva uudistunut Solvenssi II -lainsäädäntö matalien korkojen Euroopassa
Tekijä: Luukkonen, Marja
Otsikko: Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskeva uudistunut Solvenssi II -lainsäädäntö matalien korkojen Euroopassa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; lainsäädäntö; legislation; sijoitukset; investments; vakuutusyhtiöt; insurance companies; riskienhallinta; risk management
Sivumäärä: 77
Avainsanat: Solvenssi II, vakavaraisuus, riskienhallinta, sijoitustoiminta, vakuutusyhtiöt, henkivakuutusyhtiöt, alhainen korkotaso
Tiivistelmä:
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja sijoitustoimintasääntelyä uudistanut Solvenssi II -direktiivi ja Eurooppaa koetteleva matalien korkojen kausi on vaikuttanut henki-vakuutusyhtiöiden toimintaan Suomessa. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja tutkimukses-sa haastateltiin viittä henkivakuutusyhtiön edustajaa ja sen lisäksi vakuutusyhtiöiden edunvalvontajär-jestön Finanssialan Keskusliiton edustajaa.

Solvenssi II -sääntely on Euroopan unionin hanke, jolla on yhtenäistetty jäsenmaiden vakuutusyhtiöitä koskevaa sääntelyä. Solvenssi II:n myötä yhtiöitä koskevaa sääntelyä on tullut runsaasti lisää ja sääntely on kohdistunut etenkin yhtiöiden vakavaraisuusmääräyksiin ja tiukentanut niitä paljon. Solvenssi II:n perusperiaatteita ovat riskiperusteisuus sekä markkinaehtoinen tase. Lisäksi erilaisia dokumentointi- ja tiedonantovelvoitteita on lisätty.

Solvenssi II -sääntelytulvan lisäksi vakuutusyhtiöitä on Euroopassa kurittanut matalat korot. Matala korkotaso asettaa ennen kaikkea henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan haasteelliseksi. Yhtiöillä on edelleen vanhoja kantoja takuutuottoisista vakuutuksista, ja erityisesti näiden kantojen hoidossa matalat korot aiheuttavat hankaluuksia. Matalat korot aiheuttavat haasteita myös henkivakuutusyhtiöiden sijoi-tustoimintaan yleisestikin.

Solvenssi II -sääntely on vaikuttanut etenkin yhtiöiden vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaan ja tuote-myyntiin kiristyvien vakavaraisuusvaatimusten kautta. Sääntely on kannustanut yhtiöitä matalampaan riskinottoon sijoitustoiminnassa, esimerkiksi sijoittamaan matalariskisiin korkosijoituksiin, koska niiden pääomavaatimukset ovat pienemmät. Tuotetarjonnassa on siirrytty sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joilla ei ole suuria pääomavaateita. Yhtiöt ovat joutuneet uudistamaan sijoitusstrategiansa tai tuotestra-tegiansa tai parhaimmassa tapauksessa molemmat. Solvenssi II -sääntelyn ja matalien korkojen yhteen sattuminen on asettanut erityisesti haasteita yhtiöille. Tilanteista on kuitenkin myös etua. Luultavasti tuoterakenteen muutoksen vuoksi suomalaiset yhtiöt tulisivat kuitenkin selviämään kohtuullisen hyvin, mikäli Eurooppaa uhkaisi ns. Japanin-malli.

Solvenssi II on säädetty etenkin suojaamaan vakuutusasiakkaita. Yhtiöt näkivät uudessa sääntelyssä sekä hyvää että paljon haasteita. Sääntely on johtanut siihen, että yhtiöt ovat siivonneet sijoitussalkkunsa, lopettaneet eräiden vakuutusten myynnin ja vähentäneet riskinottoa yleisesti, mikä ei välttämättä muo-dostu asiakkaiden eduksi. Lisäksi sääntely uhkaa etenkin muualla Euroopassa pienempiä yhtiöitä ja voi jopa tehdä näiden toiminnan jopa mahdottomaksi. Tämä puolestaan vaikuttaa vakuutusmarkkinoihin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.