Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2016
Tutkielman numero: 14351
Isien kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta
Tekijä: Hänninen, Heidi
Otsikko: Isien kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; perhe; families; etätyö; remote work; työntekijät; workers; esimiehet; supervisors
Sivumäärä: 67
Avainsanat: etätyö; isyys; joustava työ; työn ja perheen yhteensovittaminen; uusi isyys
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisin keinoin isät ovat yhteensovittaneet työn ja perhe-elämän sekä minkälaiset asiat ovat heidän mielestään tärkeitä, jotta yhteensovittaminen onnistuu. Tavoitteena on myös löytää isien kertomukista niitä keinoja, joita työnantajat tarjoavat isien työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Tavoitteena on myös löytää haastatteluista uuden isyyden ajatukseen liittyviä asioita, joissa isyyden on nähty muuttuvan yhä enemmän elättäjästä aktiivisen vanhemman rooliin. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin isien ajatuksia yksityisen eli perheen ja julkisen eli työn elämänpiirin risteyskohdasta.

Laadullinen tutkimus toteutettiin isien puolistrukturoituina haastatteluina, joissa haastattelua ohjasivat tutkijan määrittelemät teemat ja aihealueet. Kaikki haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina aiheen henkilökohtaisuuden takia. Haastateltavat isät olivat asiantuntijatyössä ja työskentelivät pääkaupunkiseudulla, heillä oli päiväkoti- tai kouluikäisiä lapsia. Sisällönanalyysin toteutin aineistolähtöisesti, mutta kuitenkin niin, että myös teoriat vaikuttivat siihen. Aineisto ryhmiteltiin ja pelkistettiin kahdeksi isoksi ylätason teemaksi: isien tunnistamiksi työn ja perheen yhteensovittamisen keinoiksi sekä työpaikkojen tarjoamiksi yhteensovittamisen ratkaisuiksi. Näiden kahden ylätason alle ryhmiteltiin aineistosta nousseita asioita alateemoiksi ja saatiin aineisto yleistettävään ja tiiviiseen muotoon.

Tutkimuksessa käy ilmi, että isien työn ja perheen yhteensovittamista helpottaa erityisesti työntekijän ja työnantajan molemminpuolinen joustavuus, etätyömahdollisuudet sekä lähiesimiehen tuki. Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteen paikkoja olivat työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, yhteisen ajan vähyys perheen kanssa ja oman henkilökohtaisen ajan vähyys, esim. urheilusta tai ystävien tapaamisesta nipistäminen. Yhteensovittamiseen vaikutti myös työtehtävän luonne, esimerkiksi asiantuntijatyössä se työskenteleekö isä myyjän vai asiakkaan puolella. Haastatteluiden pohjalta kävi ilmi etteivät työpaikat tarjoa erityistä tukea juuri isien työn ja perheen yhteensovittamiseksi vaan toimet ovat tarjolla vanhemmille yleensä. Työnantajien tarjoamat ratkaisut olivat etätyömahdollisuuksien tarjoaminen sekä joustava työaika eli juuri ne samat asiat joita isät kertoivat eniten arvostavansa, jotta työ ja perhe on mahdollista yhdistää. Tutkimuksen perusteella molemminpuolinen joustavuus on se asia, jonka avulla isät parhaiten pystyvät hallitsemaan yhteensovittamisen arkipäivää sekä hoitamaan perheen ja lasten asioita.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.