Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2016
Tutkielman numero: 14367
Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa - diskurssianalyysi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista kotihoidon tuen kiintiökeskustelussa
Tekijä: Salonen, Suvi
Otsikko: Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa - diskurssianalyysi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista kotihoidon tuen kiintiökeskustelussa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; työ; work; perhe; families; hyvinvointi; well-being; sukupuoli; gender; tasa-arvo; equality; yhteiskunta; society; päätöksenteko; decision making; keskustelu; discussion; mielipiteet; opinions
Sivumäärä: 86
Avainsanat: perhevapaat; tasa-arvo; sukupuoli; kiintiöt; vanhemmuus; hyvinvointivaltio; uusliberalismi; valinnanvapaus; diskurssi; diskurssianalyysi; mielipidekirjoitukset; verkkokommentit
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tutkimukseni aihepiirinä ovat perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa. Tutkimukseni syventyy kahteen ajankohtaiseen ja kiistanalaiseen keskusteluun, jotka ovat kotihoidon tuen kiintiöiminen ja vanhemmuuden kustannusten tasaaminen. Tavoitteenani on tutkia, millaisia sukupuoleen ja vanhemmuuteen liittyviä diskursseja näissä keskusteluissa esiintyy. Tutkimukseni alussa luon katsauksen suomalaiseen perhevapaajärjestelmään ja sen kehitykseen. Tuon esille, millaisia epäkohtia nykyiseen järjestelmään liittyy sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Tutkimuksen toteutus

Laadullisen tutkimukseni tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kriittistä diskurssianalyysia. Tutkimusaineistoni koostuu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista, jotka käsittelevät kotihoidontuen kiintiöimistä ja vanhemmuuden kustannusten tasaamista. Lähestyn aineistoani sosiaalisen konstruktionismin kautta, ja tarkastelen miten erilaisissa diskursseissa tuotetaan sukupuolta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Analysoin, mitä diskursseista seuraa sukupuoliroolien ja sukupuolten välisen työnjaon suhteen sekä yhteiskunnan roolin suhteen. Analysoin myös diskurssien välisiä valtasuhteita.

Tutkimuksen tulokset

Analyysini tuloksena olen tunnistanut aineistosta viisi esiin nousevaa diskurssia, jotka olen nimennyt luonto määrää, valinnanvapaus, kukin huolehtikoon itsestään, tasa-arvo ja hyvinvointivaltio -diskursseiksi. Olen havainnollistanut, miten näissä diskursseissa tuotetaan sukupuolta ja osoittanut, miten toiset diskurssit vahvistavat perinteisiä sukupuolirooleja ja sukupuolittunutta työnjakoa, kun taas toiset kyseenalaistavat niitä. Olen myös esittänyt, millaisena diskurssit näkevät yhteiskunnan roolin vanhemmuuden ja lastenhoidon tukemisen suhteen. Osa diskursseista näkee yhteiskunnan tehtävänä lastenhoidon tukemisen ja tasa-arvon edistämisen, kun taas osa korostaa perheiden omaa vastuuta ja valinnanvapautta. Lopuksi olen tuonut esille diskurssien välisiä valtasuhteita ja sitä, miten toiset diskurssit saavat näkyvyyttä, kun taas toiset marginalisoidaan.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.